ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

DOKUMENTY


Žádost zákonného zástupce ředitelce školy o krátkodobé uvolnění z vyučování

Vyplněnou žádost předá žák nebo rodič třídní učitelce, která písemně vyjádří svůj souhlas či nesouhlas. Poté předá k posouzení p. ředitelce.

V případě nesouhlasu ředitelky školy s uvolněním budou rodiče neodkladně informováni ( 1 - 2 dny od podání žádosti). V opačném případě mohou považovat žádost za schválenou a vyřízenou.


Žádost zákonného zástupce o přestup z jiné školy na ZŠ a MŠ Na Balabence

K přijetí žáka k plnění povinné škol.docházky je třeba předložit :
1/ rodný list žáka, žákyně (u žáků cizinců ověřený překlad)
2/ průkaz totožnosti zákonného zástupce + doklad o trvalém bydlišti
3/ poslední vysvědčení z předchozí ZŠ (u žáků cizinců ověřený překlad),
příp. žákovskou knížku

4/další podstatné dokumenty pro vzdělávání - zprávy z vyšetření v PPP, lékařské zprávy ap.

U dětí s OMJ (cizinců) je potřeba doložit i zdravotní pojišťovnu a doklad o povoleném pobytu.

Žádost je možné vyplnit předem, musí být podepsána oběma zákonnými zástupci, popřípadě doložena čestným prohlášením.


Žádost zákonného zástupce o uvolnění z hodin TV ( na celé pololetí ze zdravotních důvodů) - nutno doložit lékařské potvrzení


  •      Výhledový rozpočet školy 2019-2021
  •      Výhledový rozpočet školy 2018-2020
  •      Výhledový rozpočet školy 2017-2019
  •      Výroční zpráva 2017-2018
  •      Minimální preventivní program 2018-2019
  •      Přihláška do přípravné třídy
  •      Školní řád
  •      Oznámení pověřence
  • Školní vzdělávací program je připraven k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

Pokyn ředitelky školy ke zvýšení bezpečnosti

Ředitelka školy stanovuje postup ke zvýšení bezpečnosti:

Poučení pro žáky
Zákaz vpouštění cizích lidí do školy(platí pro hlavní i vedlejší vchody)
Kontrolovat při vstupu do školy, zda se mezi ně nevmísil někdo neznámý. V takovém případě ihned hlásit zaměstnanci školy.

Poučení pro zaměstnance školy
Důsledně plnit své povinnosti při dohledu.
Monitorovat situaci a pohyb ve škole, kontrolovat uzamykání vstupních dveří.
Kontrolovat dodržování zákazu pro žáky, aby nevpouštěli cizí osoby. Opakovaně žáky poučovat o zvýšené bezpečnosti.


Informace pro rodiče
Škola se otevírá v 7, 40. Do zahájení vyučování drží dohled u vchodu pan školník a v šatnách pedagog. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do prostor školy, v případě nutnosti se ohlásili u pana školníka či učitele. V průběhu dne od 7,40 – 15,30h je u hlavního vchodu služba v recepci, u které je potřeba nahlásit důvod návštěvy školy a vyčkat pokynů. V případě, že je hlavní vchod uzavřen, je možné využít boční vchod do budovy, kde je potřeba zazvonit do kanceláře školy a vyčkat.
V obou budovách je během celého vyučování až do jeho ukončení na chodbách zajištěn dohled zaměstnanci školy.


Provoz školní družiny
Žádáme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy a využívali pouze prostor určených pro ně. Pro komunikaci s vychovatelkou využívají telefon. Při odchodu dětí zkontrolovat, zda někdo nevyužil otevřených dveří a nevešel do budovy. V tom případě kontaktovat p. vychovatelky, popř. jiného zaměstnance školy.