ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Dne 29. a 30. dubna 2019 (ředitelské volno) je školní družina v provozu od 7 do 16 hodin pouze v hlavní budově školy. Oběd ve školní jídelně zajištěn pouze pro předem přihlášené děti. Děti přivádějte do ŠD hlavním vchodem do 8 hodin a zvoňte na zvonek 1. oddělení.


ŠKOLNÍ DRUŽINA - 21. PROSINCE 2018

 

Dne 21. 12. 2018 (ředitelské volno) je školní družina v provozu od 7,00 do 16,00 hodin pouze v hlavní budově školy. Oběd ve školní jídelně zajištěn pouze pro předem přihlášené děti. Děti přivádějte do ŠD hlavním vchodem do 8 hodin a zvoňte na zvonek 1. oddělení.


Telefonní číslo do školní družiny :

+420 774 976 849  

(volejte pouze v době provozu ŠD)


E-mail školní družiny

Petra Sládečková - Vedoucí školní družiny

petra.sladeckova@zsbalabenka.cz 

kontakty na ostatní vychovatelky v záložce Učitelský sbor


Aktuální informace ke školní jídelně

Podle vyjádření zřizovatele MČ Prahy 9 bude výdej obědů zahájen v pondělí 10.9.2018

Vedoucí školní jídelny upozorňuje, že obědy musí být předem zaplaceny, neboť se bude navážet nové zboží a objednávka musí odpovídat počtu přihlášených strávníků - platičů.

Dětem,  které nebudou mít zaplaceno, nemůže být oběd vydán.

Vzhledem k tomu, že přibude více jak 100 nových malých strávníků,  žádáme rodiče o pochopení při vyzvedávání dětí po obědě.


Informace ke školní družině

Oddělení školní družiny:
1.oddělení - Berušky - Ved. vychovatelka - Petra Sládečková 
2.B  +  2.A  +  5.C
2.oddělení - Motýlci   -  Vychovatelka         - Petra Zajícová     
1.C  +  2.B
3.oddělení - Broučci  -  Vychovatelka          - Mirka Horáčková 
1.D  +  2.C
4.oddělení - Lvíčata   -  Vychovatelka           - Věra Chytková
3.C  +3.B  +  4.A
5.oddělení - Želvičky  -  Vychovatelka         - Ivana Pavelková    
1.B  +  2.A
6.oddělení - Ježci        -  Vychovatelka         -  Sola Romanovska    2.C  +  2.A
7.oddělení -  Zajíčci     - Vychovatelka         -  Ivana Rottová          3.A  +  3.B  +  4.C
8.oddělení -  Sovičky    - Vychovatelka        -  Milena Hordinová   3.D  +  3.B  +  4.B
9.oddělení - Medvídci  - Vychovatelka        - Barbora Hilská      
 1.E  +  0.A
10.oddělení-Slůňata    - Vychovatelka        - Karolína Žaludová 
1.A  +  0.A
 
9. a 10. oddělení (1.A + 1.E + 0.A ) má třídy v nové budově školy (vchod ze školního hřiště kolem školky) - proto si děti vyzvedávejte ze ŠD u tohoto vchodu školy.
 
Jmenný seznam dětí z rozdělených tříd bude vyvěšen u zvonku ŠD ve vestibulu hlavního vchodu školy.
 
V tomto školním roce budou do školní družiny přijati pouze žáci 4. a 5. ročníků, jejichž rodiče na konci minulého školního roku řádně odevzdali žádost ředitelce školy.
 
Provoz školní družiny
-  3.9.2018 bude ŠD v provozu:od 6,30 do 16 hodin
-od 4. 9.do 7.9. 2018- ranní : od 6,30 do 8 hodin
                                    odpolední: 11,40 do 16 hodin 
U 1. ročníků  je školní družina v 1.školním týdnu v provozu od konce vyučování.
Upozorňujeme, že v týdnu od 3.9. do 7.9. ještě nebude v provozu školní jídelna.
 Děti, které jsou přihlášeny do školní družiny, si budou nosit polední svačinu z domova.

 

 
Poplatek za školní družinu :
-měsíční poplatek za školní družinu byl stanoven na 500,- Kč
 
Platba září-říjen 2018:                           1000,-Kč
Platba listopad-prosinec 2018:           1000,-Kč
Platba leden-březen 2019:                   1500,-Kč
Platba duben-červen 2019:                  1500,-Kč
 
Pokyny k bezhotovostní platbě za školní družinu:
-platbu posílejte na účet školy číslo: 107-9206480207/0100
-jako variabilní symbol uveďte číslo oddělení školní družiny, které dítě navštěvuje:
1-Berušky
2-Motýlci
3-Broučci
4-Lvíčata
5-Želvičky
6-Ježci
7-Zajíčci
8-Sovičky
9-Medvídci
10-Slůňata
-do poznámky uveďte jméno,příjmení a třídu
 
Platba musí být uhrazena na účet školy v těchto termínech:
5.9.2018-15.9.2018 (září-říjen 2018)                           -1000,-Kč
5.11.2018-15.11.2018 (listopad-prosinec 2018)       -1000,-Kč
5.1.2019-15.1.2019 (leden-březen 2019)                   -1500,-Kč
5.4.2019-15.4.2019 (duben-červen 2019)                   -1500,-Kč


Provozní doba ve školní družině (aktualizováno)


Školní družinu naší školy navštěvují přednostně žáci 1.,2.,3. ročníků, děti z přípravných tříd a podle možností i žáci 4. i 5. ročníků.

Máme k dispozici 10 tříd zařízených tak, aby dětem evokovaly útulné prostředí domova. Nechybí široký výběr hraček a her pro děti mladšího školního věku. Televizi, DVD a počítač využíváme za nepříznivého počasí.

Program školní družiny je zaměřen především na relaxaci dětí. Realizujeme pohybové aktivity jak na školním hřišti, tak i mimo objekt školy. Děti si mohou samy vybrat, kterým zájmovým činnostem se budou věnovat. Nabízíme jim práci v zájmovém útvaru šikovných rukou, mohou se uplatnit v přírodovědných a sportovních činnostech, či navštívit bohatě vybavenou školní knihovnu. Pravidelně se účastníme také zajímavých besed o knižních novinkách pro děti v obvodní knihovně ve Vysočanech. Vítaným zpestřením bývá návštěva dopravního hřiště nebo Divadla Gong a solné jeskyně.

Po 15. hodině probíhá příprava na vyučování formou smyslových a didaktických her. V této době, přejí-li si to rodiče, si mohou děti pod dohledem p. vychovatelky vypracovat domácí úkoly.

Provoz školní družiny končí v  v 17,00 hodin. Poplatek je stanoven od září 2015 na 500,-Kč měsíčně. O termínu výběru budete včas informováni.


Vnitřní řád školní družiny

1.Provozní doba školní družiny

Ranní: 6:30 – 7:40 hod. (V provozu pouze v hlavní budově školy)

Při příchodu do ŠD zvoňte na zvonek u hlavního vchodu a vyčkejte příchodu vychovatelky. Po 7 hod. vpouští žáky do školní družiny p. školník.

Odpolední: 11:40 –17:00 hod.

Při vyzvedávání dítěte ze ŠD zazvoňte na zvonek a sdělte p. vychovatelce jméno, třídu žáka a vyčkejte na jeho příchod v hale hlavního vchodu školy.

2.Užívání místností

Školní družina využívá pro své činnosti vlastní prostory: 3 třídy v přízemí školy u sborovny a 5 tříd v 1. a 2. patře budovy a 2 třídy v nové budově školy samostatným vchodem ze školního hříště. Pro činnosti ŠD jsou využívány další prostory: tělocvičny, školní knihovna, školní hřiště.

3.Způsob přihlašování a odhlašování žáků

Rodiče přihlašují žáka do školní družiny písemně na celý školní rok, odevzdáním pečlivě vyplněného zápisního lístku vychovatelce. Během šk. roku nelze žáka odhlašovat za ŠD, pouze z vážných důvodů zdravotních nebo sociálních. Při mimořádném odhlašování dítěte ze ŠD během šk. roku je nutné napsat žádost ředitelce školy a uvést vážný důvod ukončení docházky do ŠD. Žádost bude posuzována individuálně. Při kladném vyřízení žádosti, bude dítě odhlášeno od 1. dne následujícího měsíce. Do družiny jsou přednostně zařazováni děti z předškolních tříd, žáci 1. - 3. tříd zaměstnaných rodičů. Na písemnou žádost vedení školy je možno přijmout i žáky 4. tříd, popřípadě 5. tříd ZŠ. Tuto žádost je nutné předat vychovatelce na konci 3.(popř. 4) ročníku. Rodiče těchto dětí budou vyrozuměni o přijetí nebo nepřijetí (dle kapacity ŠD) na konci prvního školního týdne. Matky, které jsou na mateřské dovolené a mají zájem o umístění dítěte do školní družiny, musí podat písemnou žádost ředitelce školy a uvést důvod. (Netýká se dětí v přípravných třídách). Tyto žádosti jsou posuzovány individuálně a o rozhodnutí o zařazení jsou rodiče informováni vychovatelkou školní družiny. Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka za ŠD, pokud tento žák soustavně nebo závažným projevem chování porušuje řád školní družiny, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních.

4.Poplatek za provoz školní družiny

Měsíční poplatek za ŠD činí 500,- Kč. Vybírá se v hotovosti či bezhotovostně na účet školy 1x za dva až tři měsíce. O konkrétním datu výběru poplatku budou rodiče informováni vychovatelkou ŠD a na webových stránkách školy.

5.Podmínky docházky do školní družiny

Ze ŠD odchází žák v době uvedené rodiči na zápisním lístku. V případě jiného odchodu musí předložit písemné sdělení, které obsahuje datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. Pokud není v zápisním lístku povolen odchod samostatně, musí dítě převzít zákonní zástupci nebo osoba jimi na zápisním lístku pověřena.

ŽÁKA NELZE UVOLŇOVAT ZE ŠD TELEFONICKOU FORMOU!!

6. Režim školní družiny

11:40- 12:30 hygiena, oběd

12:30- 13:45 odpočinkové, pracovně technické, společenskovědní, esteticko-výchovné činnosti

13: 45- 15:00 vycházky zaměřené na činnosti přírodovědně-poznávací, sportovní a rekreační (děti nelze ze ŠD vyzvedávat)

15:00- 15:15 hygiena, svačina

15:15- 15:45 příprava na vyučování formou smyslových a didaktických her

15:45- 17:00 individuální společenské hry, stolní a kolektivní hry

7. Zájmové útvary v ŠD

Děti si mohou samy vybrat v jednom dni v týdnu zájmovou činnost a realizovat ji s vychovatelkou v oddělení. Půjde o aktivity: pracovně technické činnosti, sportovní a pohybové hry a literární činnosti (práce s knihou)

8. Vyzvedávání dětí ze ŠD

Děti z předškolních tříd:

-po obědě 12:30-13:45 hod.

-po odpolední činnosti 15-17:00 hod.

Žáci z 1. – 5. tříd:

-po obědě dle rozvrhu jednotlivých tříd 12:45 - 13:45 hod.

-po odpolední činnosti 15:00- 17:00hod.

Ve výjimečných případech může být žák po písemné domluvě s vychovatelkou uvolněn i mimo tuto dobu. Pokud dítě nebude vyzvednuto ze ŠD do 17:00 hodin, vychovatelka telefonicky kontaktuje rodiče a čeká, dokud si dítě nevyzvednou. Nepodaří-li se jí to - krajním řešením vychovatele je odvést dítě na policii. Po 17,00 hod. není ŠD v provozu, při pozdním vyzvednutí se vybírá zvláštní poplatek 50 Kč a to za každou započatou půlhodinu. Žáka mohou vyzvedávat ze ŠD jeho zákonní zástupci a osoby zapsané v zápisním lístku.

9. Pitný režim ŠD

Pitný režim ve ŠD je zajištěn podáváním nápojů pří obědě ve školní jídelně, dále si děti nosí pití z domova nebo si mohou koupit odpoledne v nápojovém automatu.

10. Práva a povinnosti žáků

Řád ŠD navazuje ve svých ustanoveních na řád školy. Kromě povinností daných školním řádem platí v ŠD další nařízení:

Práva žáků

Žáci mají právo:

-aktivně se zúčastnit práce v ŠD, podle svých rozumových a fyzických schopností

-užívat prostory a zařízení ŠD,

-jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení a chování, na speciální péči v rámci možností ŠD,

-na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,

-na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,

-na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,

-na svobodu výběru kamarádů,

-na volný čas a přiměřený odpočinek,

-jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy (např. vyčleňování z kolektivu, podezření na šikanu), požádat o pomoc vychovatelku ŠD.

Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost:

-pohybovat se mimo prostory ŠD pouze se souhlasem vychovatelky,

- dodržovat nařízení a pokyny vychovatelů,

- dbát pravidel bezpečnosti v prostorách ŠD,

- šetřit majetek školní, svůj i kamarádův-případné škody (hry, hračky a zařízení ŠD), které žák prokazatelně poškodil, jsou zákonní zástupci povinni zaplatit nebo po domluvě s vychovatelkou nahradit,

- chovat se slušně a zdvořile ke všem zaměstnancům a spolužákům,

- při návštěvě tělocvičen a dalších učeben dodržovat stanovený režim odborných učeben,

- neopouštět svévolně školní družinu,

- na vycházkách respektovat pravidla bezpečnosti,

- nepoužívat ani nesahat na nebezpečné předměty, nehladit zvířata,

- dodržovat zákaz nošení nebezpečných předmětů do ŠD,

- včas nahlásit vychovateli aktuální zdravotní stav, také alergie,

- ve školní jídelně dodržovat režim školní jídelny a slušně stolovat.

11.Práva a povinnosti zákonných zástupců

Práva zákonných zástupců žáků

-být informováni o režimu ŠD,

-být seznámeni s Vnitřním řádem ŠD

-být dostatečně dopředu a prokazatelným způsobem informován o zhoršeném chovaní žáka v ŠD, popř. o jeho vyloučení,

-být včas informován o zhoršeném zdravotním stavu žáka v ŠD

Povinnosti zákonných zástupců žáka

Zákonní zástupci mají povinnost:

- informovat vychovatele o zdravotním stavu žáka nebo o jeho změně,

- informovat vychovatele o změně telef. čísla domů a do zaměstnání,

- respektovat ustanovení řádu ŠD a pokyny vychovatelek vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a vnitřním řádem ŠD,

- uhradit poplatek za školní družinu (v daném termínu) v souladu se směrnicí ředitele školy,

-vstupovat do školy pouze po předchozí domluvě s vychovatelkou.

12. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

- na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

- aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

- na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

- volit a být voleni do školské rady,

- na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen

- vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

- chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

- chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

- svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

- zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,

- poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

13. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v ŠD

Všichni žáci musí být seznámeni s obsahem Vnitřního řádu ŠD, bezpečnostními předpisy a provozními řády všech prostor a zařízení, které jsou pro činnosti ŠD používány (včetně žáků, kteří v době poučení nebyli v ŠD přítomni). Za bezpečnost žáků v ŠD odpovídají pedagogičtí pracovníci družiny, a to od příchodu až po jeho odchod z družiny. Za dítě, které se nedostaví do ranní ŠD, v této době vychovatelka nezodpovídá. Pedagogičtí pracovníci ŠD budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím a využíváním. Budou dbát na to, aby nepřišli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Budou žáka chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst.Zjistí-li, že je dítě týráno, krutě trestáno nebo je s ním špatně zacházeno, spojí se všemi orgány na pomoc dítěti.

14. Kontakt s rodiči

O činnostech a chování žáků jsou rodiče informováni na třídních schůzkách ZŠ. Náhlé změny, řešení výchovných problémů žáka je možno denně konzultovat osobně s vychovatelkou ŠD nebo si domluvit schůzku. Vnitřní řád je k nahlédnutí ve školní družině, v hale u hlavního vchodu školy a na internetových stránkách.


ŠKOLNÍ DRUŽINA 30.6.

V pátek 30. června 2017 je školní družina v provozu do 16 hodin.


ŠKOLNÍ DRUŽINA

 Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti p. vychovatelky bude 4. oddělení -Zajíčci- rozděleno od středy 24. 5. 2017. Informace jaké oddělení bude Váš syn/dcera navštěvovat Vám sdělíme v notýsku.

Děkujeme za pochopení.


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Dne 5. května 2017 (ředitelské volno) je ŠD v provozu od 7 do 16 hodin pouze pro předem přihlášené děti v hlavní  budově školy . Pro tyto děti je také zajištěn oběd ve školní jídelně. Děti přivádějte hl. vchodem do 8 hodin a zvoňte na zvonek 1. oddělení.


Školní družina

Dne 18. listopadu 2016 (v době ředitelského volna) bude školní družina(dle zájmu!) v provozu od 7 do 16 hodin v hlavní budově školy. Děti přivádějte do ŠD pouze hlavním vchodem školy. Oběd ve školní jídelně zajištěn.


Školní družina

Dne 24. a 25. října 2016 (v době ředitelského volna) je školní družina v provozu od 7 do 16 hodin pouze v hlavní budově školy. Děti přivádějte do ŠD pouze hlavním vchodem školy. Oběd ve školní jídelně zajištěn.