ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

PŘEDŠKOLÁČEK


Změna spádové oblasti pro ZŠ Balabenka

Na základě nově schválené vyhlášky MHMP jsou ze spádové oblasti pro naši školu vyjmuty tyto ulice:

Čerpadlová, Jana Přibíka, Kabešova, Klečákova, Kolmá, Na Harfě, Na výběžku, Pod Harfou, Poděbradská, Podkovářská, U Harfy, V Předním Hloubětíně

Děti, které mají bydliště v některé z těchto ulic, patří spádově na ZŠ Špitálská, Praha 9.

Aktuální seznam spádových ulic pro ZŠ Na Balabence:


Přípravnou třídu plánujeme otevřít v případě dostatečného zájmu.

Přijetí dítěte do přípravné třídy po odkladu školní docházky

Odklad:

Rodiče mohou žádat  o odklad školní docházky.
K odkladu je potřeba přiložit:
- vyjádření  odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení z PPP (SPC).
Zákonný zástupce se s dítětem dostaví k zápisu s oběma doporučujícími posudky a vyplní žádost o odklad.

Pokud předloží všechny potřebné dokumenty v pořádku, bude mu Rozhodnutí o odkladu předáno ihned v den zápisu.
 

Rodič dítěte, které dostane odklad školní docházky, může v době zápisu požádat o vyplnění přihlášky do přípravné třídy (viz níže) nebo ji vyplněnou a potvrzenou z PPP odevzdat přímo v den zápisu.Po termínu zápisu na naší škole se již přihlášky do přípravné třídy nebudou přijímat.

Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na web stránkách i na budově školy začátkem měsíce května.

 


Informace pro zájemce o umístění dětí do přípravných tříd

V případě, že chce zákonný zástupce podat přihlášku do přípravné třídy

postačí předat v době zápisu v recepci školy zástupkyni ředitele Mgr. Ivaně Buršíkové

1)      vyplněnou přihlášku (ideálně s potvrzením PPP)

2)      kopii Rozhodnutí o odkladu

Po termínu zápisu na naší škole (3. a 4. dubna) se již přihlášky do přípravné třídy nebudou přijímat.

Po kontrole údajů bude Vaše dítě zapsáno do seznamu zájemců o PT.

O přijetí či nepřijetí budou rodiče informováni na začátku května písemným rozhodnutím.


Přípravná třída je můstkem mezi mateřskou a základní školou, jenž dítěti pomůže zbavit se strachu a nejistoty z neznámého prostředí.

Základ vzdělání spočívá především ve hře, při níž jsou rozvíjeny jazykové a komunikativní dovednosti i matematické představy. Velký důraz je kladen na výtvarnou, hudební a tělesnou výchovu. Je rozvíjena zručnost a praktické dovednosti dětí. Při veškerých činnostech jsou zohledňovány individuální možnosti dítěte, tedy je přihlíženo k jeho věku a schopnostem.


Přípravná třída je určena pro děti s odkladem školní docházky především z důvodu:
- snížené koncentrace pozornosti
- vady řeči
- grafomotorických obtíží

Přípravná třída nabízí:

- snížený počet žáků max. na 15
- denní výuku od 8,00 do 11.30h
- pobyt v ranní (6.30 – 7,40h) i odpolední (11,30 –  17.00h) družině (hrazeno rodiči)
- obědy ve školní jídelně
- využití sportovního areálu, tělocvičny, počítačové učebny s interaktivní tabulí pro malé děti
- účast na sportovních a kulturních akcích společně se žáky 1. stupně a dětmi z naší MŠ

Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do školní docházky. Děti se neklasifikují a na konci školního roku každé dítě obdrží slovní hodnocení, s jakým výsledkem  přípravnou třídu absolvovalo.


Přihláška do přípravné třídy ke stažení: