ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

PRVŇÁČEK - ZÁPIS


Školní rok 2017/2018

zde budou postupně vkládány nové informace, které se týkají zápisu budoucích prvňáčků pro školní rok 2018/2019

 


 


Školní rok 2016/2017

Vážení rodiče

budoucích prvňáčků a dětí přijatých do přípravných tříd

zveme Vás na úvodní třídní schůzku, která se koná ve čtvrtek 15.6.2017 v 16,00 hodin ve školní jídelně (vstup bočním vchodem ze dvora školy).

Na této schůzce Vám sdělíme podrobné informace k zahájení školního roku 2017/2018, k organizaci výuky budoucích 1. ročníků a předáme seznam pomůcek a školních potřeb, které můžete svým dětem zakoupit před nástupem do školy.

Zároveň bude předáno rodičům Rozhodnutí o přijetí proti podpisu. Současně bude zjištěn i zájem o školní družinu a předána nabídka zájmových kroužků.

Na schůzce mohou rodiče vyplnit lístek, kde uvedou domluvenou dvojici dětí k zařazení do stejné třídy.

Pokud  Vaše dítě nenastoupí na naši školu nebo byste se nemohli schůzky zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, do 12.6.2017 na e-mail zastupkyne.skoly@seznam.cz , nebo písemně na adresu ZŠ a MŠ Na Balabence 800, Praha 9, 190 00.

Rodiče, kteří se schůzky nezúčastní, obdrží Rozhodnutí o přijetí 4. září při nástupu nebo si jej mohou po telefonické domluvě vyzvednout u p. hospodářky v kanceláři školy. Ostatní důležité informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách a sděleny na třídní schůzce první den školního roku. Není možné je rodičům zasílat individuálně emailem.

Těšíme se na setkání i na další spolupráci.

                                Kolektiv pracovníků  školy Na Balabence


Seznamy registračních čísel žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Přijatí žáci včetně přípravných tříd -

Nepřijatí žáci a odklady -

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy dostanou rodiče na informativní schůzce dne 15. 6. 2017.


Předškolní těšení pro budoucí prvňáčky

Ve středu 17.5. v 15,30h rodiče, kteří mají zájem, přivedou děti k hlavnímu vchodu školní budovy. Zde si je převezmou paní učitelky. Poplatek 50,-Kč bude vybírán v recepci.

Program pro děti bude končit v 16,30h, děti budou předány rodičům opět v recepci.

Děti nepotřebují na tuto činnost žádné pomůcky, vše bude připraveno ve škole.

Zápis

Dovrší-li dítě k 31.8.2017 šesti let, jsou zákonní zástupci povinni dostavit se (pokud možno s dítětem) k zápisu do 1. ročníku.

Pokud bylo Vaše dítě v termínu zápisu nemocné, nebo máte dlouhodobě naplánovanou dovolenou, je možné využít i náhradní termín 10.4.2017 od 13,30h do 15,00h.

Prosíme rodiče, aby se v tuto dobu dostavili do recepce hlavního vchodu.

V případě, že v době konání zápisu v naší škole nemělo  dítě ještě vystaveny oba posudky, může  rodič chybějící doklad doložit 18.4. 2017 ( od 14,30 - 16,00h)Poté obdrží od ředitelky školy Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na web stránkách i na budově školy 4.5.2017.

Do přípravné třídy lze zařadit pouze děti s odkladem školní docházky. O přijetí či nepřijetí budou rodiče informováni na začátku května písemným rozhodnutím.


Zápis na naší škole proběhne

4. a 5. dubna 2017

v čase od 14,00 do 18,00h.

Těšíme se na rodiče, kteří mají zájem o naši školu a na děti, které od září nastoupí na naši školu  do prvního ročníku. Se zavedením zápisových lístků je spojeno vydání závazných kritérií pro přijímání dětí do 1. tříd. Kritériím je přiřazen určitý počet bodů. Nebude tedy rozhodovat pořadí, kdy se rodič/zákonný zástupce dostaví k zápisu, nýbrž výhradně součet bodů. Cílem tohoto opatření je zamezit zbytečným a nedůstojným frontám rodičů před školou ve dnech zápisů do 1. tříd.

Kritéria pro přijímání do 1. tříd a jim přiřazený počet bodů:

Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ 20 bodů
Trvalý pobyt na území MČ Praha 9 mimo spádový obvod ZŠ   8 bodů
Odevzdání vyplněného zápisového lístku   6 bodů
Sourozenec, který již navštěvuje školu   5 bodů
Ostatní (např. uchazeči s trvalým pobytem mimo MČ Praha 9, cizinci s nejasným pobytovým statusem apod.   2 body

 

 


 

Následující informace budou postupně aktualizovány pro rok 2017

aktualizace 23.3.

ve středu 5.dubna bude ve škole přítomna také dětská psycholožka Dr. Trpáková pro rodiče, kteří budou potřebovat pro své dítě  potvrzení o zařazení do přípravné třídy a pro děti, které budou žádat odklad školní docházky.

 

Doporučujeme, aby Žádost o přijetí podával ten z rodičů, který má trvalé bydliště v naší spádové oblasti ( stejné jako dítě).

 

U zápisu rodiče ( zákonní zástupci) předloží:

 - svůj občanský průkaz a rodný list dítěte

Cizí státní příslušníci předloží ( překlad v ČJ)

Svůj průkaz totožnosti ( pas)
Průkaz totožnosti dítěte ( pas), popř. jiné dokumenty ověřené v ČR
Povolení k pobytu
Doklad o bydlišti v ČR, doklad o zdravotním pojištění

Zápisový lístek

V loňském školním roce byly poprvé zavedeny  tzv. zápisové lístky. Ty mají registrační čísla a budou rozdávány rodičům (zákonným zástupcům) v průběhu zápisů.
Pokud se rozhodnete pro naši školu, při zápisu si vyzvednete zápisový lístek, vyplníte jej a následně včas (nejlépe na místě) odevzdáte.

12.4. je poslední termín k odevzdání zápisového lístku.

Volíte-li jinou školu zřizovanou MČ Praha 9,  vyzvednete si zápisový lístek v recepci naší školy dne 3.4. od 8,00 - 14,30h ( s sebou doklad o bydlišti) odevzdáte jej však v té škole, kam půjdete k zápisu.

Pokud budete žádat o přijetí do 1. ročníku v soukromé škole nebo ve škole mimo MČ Prahy 9, zápisový lístek nepotřebujete.

 

Seznam registračních čísel přijatých žáků bude vyvěšen na budově školy a našich stránkách dne 4.5.2017.

Rodičům žáků,  kteří nebudou na naši školu přijati, bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí.

 

 

Odklad:

Rodiče mohou žádat  o odklad školní docházky.
K odkladu je potřeba přiložit:
- vyjádření  odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení z PPP (SPC).
Zákonný zástupce se s dítětem dostaví k zápisu s oběma doporučujícími posudky a vyplní žádost o odklad.

Pokud předloží všechny potřebné dokumenty v pořádku, bude mu Rozhodnutí o odkladu předáno ihned v den zápisu.

V případě, že v době konání zápisu v naší škole nemá  dítě ještě vystaveny oba posudky, může  rodič chybějící doklad doložit 18.4. 2017 ( od 14,30 - 16,00h)

Poté obdrží od ředitelky školy Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.


Rodiče dětí, které měly v loňském roce odklad školní docházky, se znovu zúčastní zápisu na školní rok 2017/2018 (pokud možno s dítětem) a předloží Rozhodnutí o odkladu školní docházky pro rok 2016/2017.

Rodič dítěte, které dostane odklad školní docházky, může v době zápisu požádat o přihlášku do přípravné třídy nebo ji vyplněnou a potvrzenou z PPP odevzdat přímo v den zápisu.Po termínu zápisu na naší škole se již přihlášky do přípravné třídy nebudou přijímat. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na web stránkách i na budově školy 4.5.2017..

 

Přijetí nešestiletého dítěte k povinné školní docházce

Je-li dítě přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, pak je potřeba předložit k žádosti o přijetí

 

- u dětí narozených od září do konce prosince 2011 - vyjádření z PPP nebo SPC

- u dětí narozených od ledna do konce června 2012 - vyjádření školského poradenského zřízení (PPP,SPC) a odborného lékaře.


Informace pro zájemce o umístění dětí do přípravných tříd

Informace pro rodiče , kteří nejsou z naší spádové oblasti

V případě, že chce zákonný zástupce podat přihlášku do přípravné třídy

postačí předat v době zápisu v recepci školy zástupkyni ředitelky Mgr. Ivaně Buršíkové

1)      vyplněnou přihlášku s potvrzením PPP

2)      kopii Rozhodnutí o odkladu

Po termínu zápisu na naší škole (4. a 5. dubna) se již přihlášky do přípravné třídy nebudou přijímat. Chybějící dokumenty je možné  dodat 18.4. (od 14,30 – 16,00h).

Po kontrole údajů bude Vaše dítě zapsáno do seznamu zájemců o PT.

Do přípravné třídy lze zařadit pouze děti s odkladem školní docházky. O přijetí či nepřijetí budou rodiče informováni na začátku května písemným rozhodnutím.


Jak bude probíhat zápis na naší škole

Zákonný zástupce, který doprovází dítě k zápisu, obdrží u vstupu do budovy kartičku s napsaným registračním číslem.


Zápis probíhá ve dvou místnostech, žadatelé budou vyzváni od jednotlivých komisí podle pořadí přidělených čísel. Do zápisu se zapojí všichni pedagogové naší školy.


Prvních cca 20 čísel bude rozdáno ve 14,00h.
Poté v 14,30h, 15,00h, 15,30h, 16,00h, 16,30h, 17,00h, 17,30h
 – vždy  cca10 čísel (platí pro oba dva dny – 4. i 5. dubna - počty  rozdaných čísel i  čas se mohou měnit podle aktuální situace )

Pořadí příchozích rodičů ke škole si hlídají rodiče sami.


Věříme, že se nám podaří zápis zvládnout k Vaší spokojenosti a děkujeme za pochopení.

 

Doplňující informace:

Mapa naší spádové oblasti

a seznam ulic

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Správný předškolák    - zvládá sebeobsluhu ( oblékání, obouvání)

- umí se správně najíst příborem

- udržuje pořádek ve svých věcech

- zná svoji adresu, jména rodičů

- umí pracovat ve skupině v rámci kolektivních her

- ovládne své emocionální projevy

- podřídí se pokynům dospělých , protože chápe jejich nutnost

- umí vyjádřit své myšlenky ve větách a jednoduchých souvětích

a správně vyslovuje

- umí třídit věci podle určitého znaku

- správně drží tužku, napodobuje jednoduché tvary písma

- umí vyjmenovat číselnou řadu 1 – 5, pozná počet,

vztah více – méně

- procvičuje logickou i mechanickou paměť

- zvládá pravo-levou orientaci, pojmy před, za, mezi, nahoře, dole, uprostřed

- umí se soustředit na práci a odolat rušivým podnětům

- pozná základní barvy a geometrické tvary

- umí recitovat krátkou báseň nebo zazpívat píseň

- umí reálně vymalovat obrázek (použít správné barvy pro konkrétní věci na obrázku)