ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

Informace ke Dni otevřených dveří

Zveme rodiče budoucích prvňáčků a zájemců o přípravnou třídu

na Den otevřených dveří, který se uskuteční

dne 22. 2. 2017  od 15,00h  a od 16,00h.


Rodiče se sejdou ve školní jídelně, budou mít možnost prohlédnout si budovu školy, kmenové i odborné třídy, pobesedovat s pedagogy nejen o připravovaném zápisu, ale i o organizaci nového školního roku, školní družině apod.

Bližší informace najdete na našich stránkách od konce ledna.


Zápis

Dovrší-li dítě k 31.8.2017 šesti let, jsou zákonní zástupci povinni dostavit se (pokud možno s dítětem) k zápisu do 1. ročníku.

 

Zápis na naší škole proběhne

4. a 5. dubna 2017

v čase od 14,00 do 18,00h.

Těšíme se na rodiče, kteří mají zájem o naši školu a na děti, které od září nastoupí na naši školu  do prvního ročníku.


 

Tyto následující informace budou  postupně aktualizovány pro rok 2017

ve středu 5.dubna bude ve škole přítomna také dětská psycholožka Dr. Trpáková pro rodiče, kteří budou potřebovat pro své dítě  potvrzení o zařazení do přípravné třídy a pro děti, které budou žádat odklad školní docházky.

 

Pokud je Vaše dítě v termínu zápisu nemocné, nebo máte dlouhodobě naplánovanou dovolenou, je možné využít i náhradní termín 10.4.2017 od 13,30h do 15,00h.

Prosíme rodiče, aby se v tuto dobu dostavili do recepce hlavního vchodu.

 

Doporučujeme, aby Žádost o přijetí podával ten z rodičů, který má trvalé bydliště v naší spádové oblasti ( stejné jako dítě).

 

 

U zápisu rodiče ( zákonní zástupci) předloží:

 - svůj občanský průkaz a rodný list dítěte

 

Seznam registračních čísel přijatých žáků bude vyvěšen na budově školy a našich stránkách 19.4.2017.

Rodičům žáků,  kteří nebudou na naši školu přijati, bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí.

 

 

Odklad:

Rodiče mohou žádat  o odklad školní docházky.
K odkladu je potřeba přiložit:
- vyjádření  odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení z PPP (SPC).
Zákonný zástupce se s dítětem dostaví k zápisu s oběma doporučujícími posudky a vyplní žádost o odklad.

V případě, že v době konání zápisu v naší škole nemá  dítě ještě vystaveny oba posudky, může je rodič doložit nejpozději do 30.4.2017.

Poté obdrží od ředitelky školy Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.
Rodiče dětí, které měly v loňském roce odklad školní docházky, se znovu zúčastní zápisu na školní rok 2017/2018 (pokud možno s dítětem) a předloží Rozhodnutí o odkladu školní docházky pro rok 2016/2017.

Rodič dítěte, které dostane odklad školní docházky, může v době zápisu požádat o přihlášku do přípravné třídy nebo ji vyplněnou a potvrzenou z PPP odevzdat přímo v den zápisu.

 

Přijetí nešestiletého dítěte k povinné školní docházce

Je-li dítě přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, pak je potřeba předložit k žádosti o přijetí

 

- u dětí narozených od září do konce prosince 2011 - vyjádření z PPP nebo SPC

- u dětí narozených od ledna do konce června 2012 - vyjádření školského poradenského zřízení (PPP,SPC) a odborného lékaře.

 

Cizí státní příslušníci předloží:

Svůj průkaz totožnosti ( pas)
Průkaz totožnosti dítěte ( pas), popř. jiné dokumenty ověřené v ČR
Povolení k pobytu
Doklad o bydlišti v ČR

 

V případě, že chce zákonný zástupce podat přihlášku jen do přípravné třídy ( pro dítě, které bylo u zápisu na jiné škole, kde zažádalo o odklad), postačí předat vyplněnou přihlášku s potvrzením PPP  a kopii Rozhodnutí o odkladu buď v recepci zást. školy I. Buršíkové nebo u vedení školy v kanceláři. Po kontrole údajů bude Vaše dítě zapsáno do seznamu zájemců o PT.

Do přípravné třídy lze zařadit pouze děti s odkladem školní docházky.

 

Jak bude probíhat zápis na naší škole

tato informace bude aktualizována začátkem února

Zákonný zástupce, který doprovází dítě k zápisu, obdrží u vstupu do budovy kartičku s napsaným registračním číslem.


Zápis probíhá ve dvou místnostech, žadatelé budou vyzváni od jednotlivých komisí podle pořadí přidělených čísel. Do zápisu se zapojí všichni pedagogové naší školy.


Prvních cca 20 čísel bude rozdáno ve 14,00h.
Poté v 14,30h, 15,00h, 15,30h, 16,00h, 16,30h, 17,00h, 17,30h
 – vždy  cca10 čísel (platí pro oba dva dny – 3. i 4. února - počty  rozdaných čísel i  čas se mohou měnit podle aktuální situace )

Pořadí příchozích rodičů ke škole si hlídají rodiče sami.
Věříme, že se nám podaří zápis zvládnout k Vaší spokojenosti a děkujeme za pochopení.

 

Doplňující informace:

Mapa naší spádové oblasti

a seznam ulic

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Správný předškolák    - zvládá sebeobsluhu ( oblékání, obouvání)

- umí se správně najíst příborem

- udržuje pořádek ve svých věcech

- zná svoji adresu, jména rodičů

- umí pracovat ve skupině v rámci kolektivních her

- ovládne své emocionální projevy

- podřídí se pokynům dospělých , protože chápe jejich nutnost

- umí vyjádřit své myšlenky ve větách a jednoduchých souvětích

a správně vyslovuje

- umí třídit věci podle určitého znaku

- správně drží tužku, napodobuje jednoduché tvary písma

- umí vyjmenovat číselnou řadu 1 – 5, pozná počet,

vztah více – méně

- procvičuje logickou i mechanickou paměť

- zvládá pravo-levou orientaci, pojmy před, za, mezi, nahoře, dole, uprostřed

- umí se soustředit na práci a odolat rušivým podnětům

- pozná základní barvy a geometrické tvary

- umí recitovat krátkou báseň nebo zazpívat píseň

- umí reálně vymalovat obrázek (použít správné barvy pro konkrétní věci na obrázku)