ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

PRVŇÁČEK - ZÁPIS


Žádost

v současné době probíhá správní řízení k přijetí dětí.

Prosíme všechny rodiče, kteří podali žádost i na jinou základní školu a jejichž děti byly přijaty, aby nám tuto skutečnost oznámili písemnou formou na email  zs.balabenka@centrum.cz.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.


Dovrší-li dítě k 31.8.2018 šesti let, jsou zákonní zástupci povinni dostavit se (pokud možno s dítětem) k zápisu do 1. ročníku.

Rodiče dětí, které měly v loňském roce odklad školní docházky, se znovu zúčastní zápisu na školní rok 2018/2019 (pokud možno s dítětem) a předloží Rozhodnutí o odkladu školní docházky pro rok 2017/2018.

Zápis na naší škole proběhne

4. a 5. dubna 2018

v čase od 14,00 do 18,00h.

Ve čtvrtek 5. dubna bude ve škole přítomna také dětská psycholožka Dr. Trpáková pro rodiče, kteří budou potřebovat pro své dítě  potvrzení o zařazení do přípravné třídy a pro děti, které budou žádat odklad školní docházky.

Pokud bylo Vaše dítě v termínu zápisu nemocné, nebo máte dlouhodobě naplánovanou dovolenou, je možné využít i náhradní termín 9 .4 .2018 od 13,30h do 15,00h.  Na tento termín je potřeba se objednat na emailu: zastupkyne.skoly@seznam.cz

Prosíme rodiče, aby se v tuto dobu dostavili do recepce hlavního vchodu.

Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na web stránkách i na budově školy v prvním květnovém týdnu. Rodičům žáků,  kteří nebudou na naši školu přijati, bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí.

Těšíme se na rodiče, kteří mají zájem o naši školu a na děti, které od září nastoupí na naši školu  do prvního ročníku. Se zavedením zápisových lístků je spojeno vydání závazných kritérií pro přijímání dětí do 1. tříd. Kritériím je přiřazen určitý počet bodů. Nebude tedy rozhodovat pořadí, kdy se rodič/zákonný zástupce dostaví k zápisu, nýbrž výhradně součet bodů. Cílem tohoto opatření je zamezit zbytečným a nedůstojným frontám rodičů před školou ve dnech zápisů do 1. tříd.

Kritéria pro přijímání do 1. tříd a jim přiřazený počet bodů( bude aktualizováno)

Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ 20 bodů
Trvalý pobyt na území MČ Praha 9 mimo spádový obvod ZŠ   8 bodů
Odevzdání vyplněného zápisového lístku   6 bodů
Sourozenec, který již navštěvuje školu   5 bodů
Ostatní (např. uchazeči s trvalým pobytem mimo MČ Praha 9, cizinci s nejasným pobytovým statusem apod.   2 body


Následující informace budou postupně aktualizovány

 

Doporučujeme, aby Žádost o přijetí podával ten z rodičů, který má trvalé bydliště v naší spádové oblasti ( stejné jako dítě).

 

Rodiče mohou pro vzdělávání svých dětí zvolit libovolnou školu i mimo spádovou oblast. V případě nepřijetí nebudou automaticky zařazeni do naší spádové školy, pokud se u nás nezúčastnili řádného zápisu. Po zápisu budeme moci přijmout děti pouze do naplnění kapacity.

 

U zápisu rodiče ( zákonní zástupci) předloží:

 - svůj občanský průkaz a rodný list dítěte

 

Cizí státní příslušníci předloží ( překlad v ČJ)

Svůj průkaz totožnosti ( pas)
Průkaz totožnosti dítěte ( pas), popř. jiné dokumenty ověřené v ČR
Povolení k pobytu
Doklad o bydlišti v ČR, doklad o zdravotním pojištění

 

Zápisový lístek ( pouze pro spádové děti)

bude rozdáván rodičům (zákonným zástupcům) v průběhu zápisů.
Pokud se rozhodnete pro naši školu, při zápisu si vyzvednete zápisový lístek, vyplníte jej a následně včas (nejlépe na místě) odevzdáte.

11.4. je poslední termín k odevzdání zápisového lístku.

Volíte-li jinou školu zřizovanou MČ Praha 9,  vyzvednete si zápisový lístek v recepci naší školy dne 3.4. od 8,00 - 15,30h ( s sebou doklad o bydlišti) odevzdáte jej však v té škole, kam půjdete k zápisu.

Pokud máte zájem o naši školu a nemáte v naší spádové oblasti trvalé bydliště, vyzvednete si ZL ve své spádové škole (Prahy 9) a odevzdáte u nás při zápisu, nejpozději do  11.4. v recepci školy.

Pokud budete žádat o přijetí do 1. ročníku v soukromé škole nebo ve škole mimo MČ Prahy 9, zápisový lístek nepotřebujete.

 

Odklad:

 

Rodiče mohou žádat  o odklad školní docházky.
K odkladu je potřeba přiložit:
- vyjádření  odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení z PPP (SPC).
Zákonný zástupce se s dítětem dostaví k zápisu s oběma doporučujícími posudky a vyplní žádost o odklad.

Pokud předloží všechny potřebné dokumenty v pořádku, bude mu Rozhodnutí o odkladu předáno ihned v den zápisu.

V případě, že v době konání zápisu v naší škole nemá  dítě ještě vystaveny oba posudky, může  rodič chybějící doklad doložit 12.4. 2018 ( od 7,30 - 15,30h)

Poté obdrží od ředitelky školy Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.


Rodiče dětí, které měly v loňském roce odklad školní docházky, se znovu zúčastní zápisu na školní rok 2018/2019 (pokud možno s dítětem) a předloží Rozhodnutí o odkladu školní docházky pro rok 2017/2018.

 

Rodič dítěte, které dostane odklad školní docházky, může v době zápisu požádat o vyplnění přihlášky do přípravné třídy ( a do 12.4. doložit doporučení z PPP) nebo ji vyplněnou a potvrzenou z PPP odevzdat přímo v den zápisu.Po termínu zápisu na naší škole se již přihlášky do přípravné třídy nebudou přijímat. 

 

Přijetí nešestiletého dítěte k povinné školní docházce

 

Je-li dítě přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, pak je potřeba předložit k žádosti o přijetí

 

- u dětí narozených od září do konce prosince 2012 - vyjádření z PPP nebo SPC

- u dětí narozených od ledna do konce června 2013 - vyjádření školského poradenského zřízení (PPP,SPC) a odborného lékaře.


Informace pro zájemce o umístění dětí do přípravných tříd

V případě, že chce zákonný zástupce podat přihlášku do přípravné třídy

postačí předat v době zápisu v recepci školy zástupkyni ředitelky Mgr. Ivaně Buršíkové

1)      vyplněnou přihlášku (ideálně s potvrzením PPP)

2)      kopii Rozhodnutí o odkladu

Po termínu zápisu na naší škole (4. a 5. dubna) se již přihlášky do přípravné třídy nebudou přijímat. Chybějící dokumenty, popřípadě doporučení PPP k přípravné třídě  je možné  dodat 12.4. (od 7,30 – 15,30h).

Po kontrole údajů bude Vaše dítě zapsáno do seznamu zájemců o PT.

Do přípravné třídy lze zařadit pouze děti s odkladem školní docházky. O přijetí či nepřijetí budou rodiče informováni na začátku května písemným rozhodnutím.


Jak bude probíhat zápis na naší škole

tyto informace jsou aktualizovány

Zákonný zástupce, který doprovází dítě k zápisu, obdrží u vstupu do budovy kartičku s napsaným registračním číslem.


Zápis probíhá ve dvou místnostech, žadatelé budou vyzváni od jednotlivých komisí podle pořadí přidělených čísel. Do zápisu se zapojí všichni pedagogové naší školy.

Rodič v místnosti zápisu vyplní přihlášku k přijetí, kterou pověřený pracovník zkontroluje podle rodného listu dítěte a občanského průkazu. Během této doby jiná paní učitelka provede budoucího prvňáčka po třídě, kde se budou plnit různé úkoly, které odpovídají předškolní zralosti.

Celý zápis trvá cca 10 - 15 minut.


Prvních cca 20 čísel bude rozdáno ve 14,00h.
Poté v 14,30h, 15,00h, 15,30h, 16,00h, 16,30h, 17,00h, 17,30h
 – vždy  cca10 čísel (platí pro oba dva dny – 4. i 5. dubna - počty  rozdaných čísel i  čas se mohou měnit podle aktuální situace )

Pořadí příchozích rodičů ke škole si hlídají rodiče sami.


Věříme, že se nám podaří zápis zvládnout k Vaší spokojenosti a děkujeme za pochopení.

 

Doplňující informace:

Mapa naší spádové oblasti

a seznam ulic

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Správný předškolák    - zvládá sebeobsluhu ( oblékání, obouvání)

- umí se správně najíst příborem

- udržuje pořádek ve svých věcech

- zná svoji adresu, jména rodičů

- umí pracovat ve skupině v rámci kolektivních her

- ovládne své emocionální projevy

- podřídí se pokynům dospělých , protože chápe jejich nutnost

- umí vyjádřit své myšlenky ve větách a jednoduchých souvětích

a správně vyslovuje

- umí třídit věci podle určitého znaku

- správně drží tužku, napodobuje jednoduché tvary písma

- umí vyjmenovat číselnou řadu 1 – 5, pozná počet,

vztah více – méně

- procvičuje logickou i mechanickou paměť

- zvládá pravo-levou orientaci, pojmy před, za, mezi, nahoře, dole, uprostřed

- umí se soustředit na práci a odolat rušivým podnětům

- pozná základní barvy a geometrické tvary

- umí recitovat krátkou báseň nebo zazpívat píseň

- umí reálně vymalovat obrázek (použít správné barvy pro konkrétní věci na obrázku)