ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

PRVŇÁČEK

V tomto dokumentu naleznete odpovědi na nejčastější dotazy ohledně nástupu prvňáčka do školy -


Informace ke školnímu roku 2018/2019

Informace k vyzvednutí ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

pro rodiče, kteří se nemohli zúčastnit schůzky 4. června

Náhradní termín k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí je stanoven na úterý (11/6), středu (12/6) a čtvrtek (13/6) vždy v čase od 7,30 - 16,00h v recepci školy.


Pozvánka pro rodiče budoucích prvňáčků

na úterý 4. června od 15,30h do naší školní jídelny.

Během tohoto setkání si rodiče převezmou Rozhodnutí o přijetí, přihlásí v případně zájmu dítě do školní družiny  a dozví se základní informace k zahájení nového školního roku.

Vedení školy opět nabídne rodičům možnost, domluvit si  navzájem dvojice dětí, které chtějí docházet do stejné třídy. (Pokud budete mít o toto zájem, doporučujeme, aby jste se navzájem dohodli ještě před schůzkou.)

V případě, že se tohoto setkání rodič nemůže zúčastnit, prosíme o písemnou informaci na email školy. Zákonému zástupci bude nabídnut náhradní termín na vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí v recepci školy.

Všechny informace k zahájení školního roku budou také postupně vkládány na náš web.


 

Vážení rodiče,

v přiložených dokumentech najdete seznamy registračních čísel dětí, které byly přijaty do 1. ročníku v naší škole. Rozhodnutí o přijetí si rodiče převezmou dne 4. června na první schůzce.

V případě nepřijetí bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí poštou nebo datovou schránkou.  V případě uvolnění místa bude škola rodiče těchto dětí telefonicky kontaktovat.

Rádi bychom požádali rodiče o zodpovědný přístup – v případě, že preferujete nástup na jinou ZŠ, podejte nám písemnou zprávu na email školy, abychom mohli případně oslovit další zájemce (tj. nepřijaté děti).

Seznam přijatých:

Seznam nepřijatých, přijatých na jinou ZŠ a odkladů:


Vážení rodiče,

od září 2019 otevřeme dvě přípravné třídy.
Všechny děti, které splnily podmínky, jsou PŘIJATY.
Rozhodnutí o přijetí si mohou rodiče vyzvednout v úterý  7. května od 7,30 – 15,00h v kanceláři školy.
První schůzka rodičů se koná 4. června. Více informací bude vloženo na náš web před touto schůzkou.
O nepřijetí byli rodiče telefonicky informováni ředitelkou školy.
V této chvíli jsou obě přípravné třídy zcela naplněny a nelze přijímat další zájemce.


Vážení rodiče,

Předškolní těšení je určeno dětem, které 2. září nastoupí do první třídy.

v případě zájmu o první (25.4.)  či druhý (22.5.)  termín PŘEDŠKOLNÍHO  TĚŠENÍ je nutné se zde na stránkách zaregistrovat.

Odkaz na rezervační systém zde
(https://zsbalabenka.reservando.cz/)

Program pro budoucí prvňáčky začne pokaždé v 15,30h, kde děti předáte paní učitelkám. Ty s nimi budou ve třídě samy a společně si vyzkoušejí, jaké to je být prvňáčkem. Děti s sebou nic nepotřebují. Psací potřeby jim zapůjčí škola. Poplatek 50,- Kč uhradíte v recepci při předávání dítěte. Program trvá cca 60 minut, tedy v půl páté Vám děti zase předáme v recepci školy.

Děkujeme všem, kteří se na akci zaregistrovali. Využijeme toho  nejen z hlediska bezpečnosti, ale i ke zkvalitnění přípravy na akci.

Těšíme se na nové žáčky.


INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020


Vážení rodiče,

v tuto chvíli vrcholí ve třech třídách přípravy k zápisu.

Díky  zavedenému rezervačního systému jsme mohli vytvořit seznamy dětí do jednotlivých místností, které budou vylepeny na dveřích obou tříd.

V případě, že jste možnost rezervace nevyužili, budete přijati ve třetí místnosti podle pořadí, jak se dostavíte k zápisu. Obvykle nejvíce vytížena je doba mezi 14,00 - 16,00h. Naopak, v pozdějším čase je větší šance, že budete přijati bez čekání.

V případě, že se rozhodujete zajít k zápisu i do jiné školy a potřebujete čas na rozmyšlenou, nemusíte žlutý zápisový lístek odevzdávat ihned, ale doručit ho do školy do 11.4. ( předat v recepci).

Upozorňujeme, že každé dítě s trvalým bydlištěm v naší spádové oblasti může dostat pouze jeden zápisový lístek, který je evidován na jeho jméno. V případě duplicity ( omylem vydaný či přijatý druhý ZL) bude tento ZL neplatný.

Zápis bude zahájen ve 14 hodin, přístup do školy pro první skupiny rodičů s dětmi bude ve 13,55h.

Těšíme se na nové žáky i jejich rodiče.


REZERVAČNÍ SYSTÉM - ODKAZ

Odkaz na rezervační systém pro zápis zde

Přihlášení bude možné od 7. 3. do 28.3.2019.

( http://zsbalabenka.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2019-04 )


Změna spádové oblasti pro ZŠ Balabenka

Na základě nově schválené vyhlášky MHMP jsou ze spádové oblasti pro naši školu vyjmuty tyto ulice:

Čerpadlová, Jana Přibíka, Kabešova, Klečákova, Kolmá, Na Harfě, Na výběžku, Pod Harfou, Poděbradská, Podkovářská, U Harfy, V Předním Hloubětíně

Děti, které mají bydliště v některé z těchto ulic, patří spádově na ZŠ Špitálská, Praha 9.

Aktuální seznam spádových ulic pro ZŠ Na Balabence:


Dovrší-li dítě k 31.8.2019 šesti let, jsou zákonní zástupci povinni dostavit se (pokud možno s dítětem) k zápisu do 1. ročníku.

Rodiče dětí, které měly v loňském roce odklad školní docházky, se znovu zúčastní zápisu na školní rok 2019/2020 (pokud možno s dítětem) a předloží Rozhodnutí o odkladu školní docházky pro rok 2018/2019.

Zápis na naší škole proběhne

3. a 4. dubna 2019

v čase od 14,00 do 18,00h.

Ve čtvrtek 4. dubna bude ve škole přítomna také dětská psycholožka Dr. Trpáková pro rodiče, kteří budou potřebovat pro své dítě  potvrzení o zařazení do přípravné třídy a pro děti, které budou žádat odklad školní docházky.

Pokud bylo Vaše dítě v termínu zápisu nemocné, nebo máte dlouhodobě naplánovanou dovolenou, je možné využít i náhradní termín 8 .4 .2019 od 13,30h do 15,00h.

Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na web stránkách i na budově školy dne 2. 5. 2019. Rodičům žáků,  kteří nebudou na naši školu přijati, bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí.

Těšíme se na rodiče, kteří mají zájem o naši školu a na děti, které od září nastoupí na naši školu do prvního ročníku. Se zavedením zápisových lístků je spojeno vydání závazných kritérií pro přijímání dětí do 1. tříd. Kritériím je přiřazen určitý počet bodů. Nebude tedy rozhodovat pořadí, kdy se rodič/zákonný zástupce dostaví k zápisu, nýbrž výhradně součet bodů. Cílem tohoto opatření je zamezit zbytečným a nedůstojným frontám rodičů před školou ve dnech zápisů do 1. tříd.


Jak bude probíhat zápis na naší škole

aktualizace 1.3.2019

Od 7. března spustíme rezervační systém pro přihlašování dětí k zápisu na 3. a 4. dubna. Systém bude ukončen dne 28.3.2019. Pro objednané děti zápis proběhne ve 2 místnostech ( 4 přepážky). Objednaní rodiče s dětmi budou mít vstup do budovy umožněn 15 minut před rezervací. Prosíme všechny o dochvilnost.

Pro rodiče, kteří rezervaci nevyužijí, bude otevřena další místnost. V tomto případě bude vstup do budovy v recepci regulován podle počtu příchozích zájemců.

Rodič v místnosti zápisu vyplní přihlášku k přijetí, kterou pověřený pracovník zkontroluje podle rodného listu dítěte a občanského průkazu. Během této doby jiná paní učitelka provede budoucího prvňáčka po třídě, kde se budou plnit různé úkoly, které odpovídají předškolní zralosti. Při odchodu obdrží složku s dalšími pokyny k zahájení školního roku a REGISTRAČNÍ ČÍSLO, pod kterým bude dítě po celou dobu správního řízení vedeno.

Celý zápis trvá cca 10 - 15 minut.

Do zápisu se zapojují všichni pedagogové naší školy.

Náhradní termín zápisu je určen na 8. dubna v čase od 13,30 - 15,00h. Rezervace pro tento termín bude spuštěna 29.3.


Věříme, že se nám podaří zápis zvládnout k Vaší spokojenosti a děkujeme za pochopení.


Kritéria pro přijímání do 1. tříd a jim přiřazený počet bodů( bude aktualizováno)

Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ 20 bodů
Trvalý pobyt na území MČ Praha 9 mimo spádový obvod ZŠ   8 bodů
Odevzdání vyplněného zápisového lístku   6 bodů
Sourozenec, který již navštěvuje školu   5 bodů
Ostatní (např. uchazeči s trvalým pobytem mimo MČ Praha 9, cizinci s nejasným pobytovým statusem apod.   2 body

 

Doporučujeme, aby Žádost o přijetí podával ten z rodičů, který má trvalé bydliště v naší spádové oblasti (stejné jako dítě).

 

Rodiče mohou pro vzdělávání svých dětí zvolit libovolnou školu i mimo spádovou oblast. V případě nepřijetí nebudou automaticky zařazeni do naší spádové školy, pokud se u nás nezúčastnili řádného zápisu. Po zápisu budeme moci přijmout děti pouze do naplnění kapacity.

 

U zápisu rodiče ( zákonní zástupci) předloží:

 - svůj občanský průkaz a rodný list dítěte

 

Cizí státní příslušníci předloží ( překlad v ČJ)

Svůj průkaz totožnosti ( pas)
Průkaz totožnosti dítěte ( pas), popř. jiné dokumenty ověřené v ČR
Povolení k pobytu
Doklad o bydlišti v ČR, doklad o zdravotním pojištění

 

Zápisový lístek ( pouze pro spádové děti)

bude rozdáván rodičům (zákonným zástupcům) v průběhu zápisů.
Pokud se rozhodnete pro naši školu, při zápisu si vyzvednete zápisový lístek, vyplníte jej a následně včas (nejlépe na místě) odevzdáte.

11.4. je poslední termín k odevzdání zápisového lístku.

Volíte-li jinou školu zřizovanou MČ Praha 9,  vyzvednete si zápisový lístek v recepci naší školy dne 2.4. od 8,00 - 15,30h ( s sebou doklad o bydlišti) odevzdáte jej však v té škole, kam půjdete k zápisu.

Pokud máte zájem o naši školu a nemáte v naší spádové oblasti trvalé bydliště, vyzvednete si ZL ve své spádové škole (Prahy 9) a odevzdáte u nás při zápisu, nejpozději do  11.4. v recepci školy.

Pokud budete žádat o přijetí do 1. ročníku v soukromé škole nebo ve škole mimo MČ Prahy 9, zápisový lístek nepotřebujete.

Žádost

Prosíme všechny rodiče, kteří podali žádost i na jinou základní školu a jejichž děti byly přijaty, aby nám tuto skutečnost oznámili písemnou formou na email  zs.balabenka@centrum.cz.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.


Odklad:

 

Rodiče mohou žádat  o odklad školní docházky.
K odkladu je potřeba přiložit:
- vyjádření  odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení z PPP (SPC).
Zákonný zástupce se s dítětem dostaví k zápisu s oběma doporučujícími posudky a vyplní žádost o odklad.

Pokud předloží všechny potřebné dokumenty v pořádku, bude mu Rozhodnutí o odkladu předáno ihned v den zápisu.


Rodiče dětí, které měly v loňském roce odklad školní docházky, se znovu zúčastní zápisu na školní rok 2019/2020 (pokud možno s dítětem) a předloží Rozhodnutí o odkladu školní docházky pro rok 2018/2019.

 

Rodič dítěte, které dostane odklad školní docházky, může v době zápisu požádat o vyplnění přihlášky do přípravné třídy nebo ji vyplněnou ( uložena v sekci Dokumenty) a potvrzenou z PPP odevzdat přímo v den zápisu .Po termínu zápisu na naší škole se již přihlášky do přípravné třídy nebudou přijímat. 

Přípravnou třídu plánujeme otevřít v případě dostatečného zájmu.

 

Přijetí nešestiletého dítěte k povinné školní docházce

 

Je-li dítě přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, pak je potřeba předložit k žádosti o přijetí

 

- u dětí narozených od září do konce prosince 2013 - vyjádření z PPP nebo SPC

- u dětí narozených od ledna do konce června 2014 - vyjádření školského poradenského zřízení (PPP,SPC) a odborného lékaře.


Informace pro zájemce o umístění dětí do přípravných tříd

V případě, že chce zákonný zástupce podat přihlášku do přípravné třídy

postačí předat v době zápisu v recepci školy zástupkyni ředitelky Mgr. Ivaně Buršíkové

1)      vyplněnou přihlášku (ideálně s potvrzením PPP)

2)      kopii Rozhodnutí o odkladu

Po termínu zápisu na naší škole (4. a 5. dubna) se již přihlášky do přípravné třídy nebudou přijímat.

Po kontrole údajů bude Vaše dítě zapsáno do seznamu zájemců o PT.

O přijetí či nepřijetí budou rodiče informováni na začátku května písemným rozhodnutím.

Přípravnou třídu plánujeme otevřít v případě dostatečného zájmu.


 


SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

PŘIJATÝCH NA ZŠ BALABENKA

SE BUDE KONAT

V úterý 4. června V 15,30H

V PROSTORÁCH ŠKOLNÍ JÍDELNY.

V případě, že se rodiče nemohou schůzky osobně zúčastnit, dozví se všechny potřebné informace k zahájení školního roku na našich web stránkách. Náhradní termín schůzky není v plánu.

První třídní schůzka rodičů s p. učitelkou bude 2. září od 9,00h.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.


Předškolní těšení

proběhne pro budoucí prvňáčky

VE ČTVRTEK 25.4. 2019 A VE STŘEDU 22.5.2019  vždy od 15,30h

Tato akce je určena pouze dětem. Rodiče ve vstupní hale předají dítě p. učitelce a zaplatí poplatek 50,- Kč. Po skončení programu budou děti předány rodičům u hlavního vchodu školy.

Děti s sebou nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky.

Zaregistrování ( potvrzení účasti) není nutné.

Setkání rodičů s pedagogy proběhne 4.6. , kde budou předány informace k zahájení školního roku.


P Ř E D Š K O L N Í   T Ě Š E N Í

Milí budoucí prvňáčkové,

přijďte si vyzkoušet, jaké to je být školákem, prohlédnout si školu, tělocvičny a seznámit se s vašimi budoucími paní učitelkami a spolužáky. Připravili jsme pro vás spoustu zajímavých úkolů, her a jiných činností.

Těšíme se na Vás ve dnech

25.4. a 22.5.

vždy od 15,30h  u  hlavního vchodu.

Každé setkání bude zaměřeno na jinou činnost, například rozvoj motoriky, matematické dovednosti, výtvarnou  a hudební výchovu, pohybovou aktivitu a podobně.


 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Správný předškolák    - zvládá sebeobsluhu ( oblékání, obouvání)

- umí se správně najíst příborem

- udržuje pořádek ve svých věcech

- zná svoji adresu, jména rodičů

- umí pracovat ve skupině v rámci kolektivních her

- ovládne své emocionální projevy

- podřídí se pokynům dospělých , protože chápe jejich nutnost

- umí vyjádřit své myšlenky ve větách a jednoduchých souvětích

a správně vyslovuje

- umí třídit věci podle určitého znaku

- správně drží tužku, napodobuje jednoduché tvary písma

- umí vyjmenovat číselnou řadu 1 – 5, pozná počet,

vztah více – méně

- procvičuje logickou i mechanickou paměť

- zvládá pravo-levou orientaci, pojmy před, za, mezi, nahoře, dole, uprostřed

- umí se soustředit na práci a odolat rušivým podnětům

- pozná základní barvy a geometrické tvary

- umí recitovat krátkou báseň nebo zazpívat píseň

- umí reálně vymalovat obrázek (použít správné barvy pro konkrétní věci na obrázku)