ZŠ a MŠ Na Balabence 800

Škola - klíč k budoucnosti

Kontakt:

Na Balabence 800
Praha 9 - Libeň
190 00
~~~
Tel: 284-828-288
E-mail: zs.balabenka@centrum.cz
URL: zsbalabenka.cz


Přejít na stránky MŠ >>

Schránka důvěry:
zde se děti mohou
anonymně svěřit
s jakýmkoli problémem.


Počet návštěv:
pocítadlo.abz.cz

PRVŇÁČEK

aktuality k zahájení školního roku zveřejníme v posledním srpnovém týdnu. Seznam pomůcek bude aktualizován během prázdnin.

Vážení rodiče, zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy.


Vážení rodiče,

v případě, že jste se nemohli zúčastnit schůzky rodičů, je možnost si vyzvednout Rozhodnutí o přijetí v recepci školy od 8,00 - 15,30h od středy 15.6. - pátku 19.6.2020.

V případě nevyzvednutí budou předány v den zahájení nového školního roku.

Informace k zahájení školního roku budou zveřejňovány postupně na webu školy.

Seznamy dětí, rozdělených do 1.ABCD, budou zveřejněny 26.8.


Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

se uskuteční

dne 11. června od 15,30h v kmenových třídách naší školy.

Rodiče budou vcházet bočním vchodem (ze strany školy - vpravo od hlavního vchodu).

Vchod bude otevřen od 15,15h.

Rodiče budou rozděleny do skupin (podle abecedy- příjmení dítěte) v maximálním počtu 15 lidí. Každá skupinka se sejde s p. učitelkou ve třídě, kde proběhne předání Rozhodnutí o přijetí, krátká prezentace naší školy, prohlídka budovy a budou sděleny informace k zahájení nového školního roku.

V případě, že se rodič nemůže schůzky zúčastnit, bude možné si vyzvednout Rozhodnutí o přijetí ve dnech 8.6. – 10.6. 2020 ( 8,00 – 14,00h) v kanceláři školy.

Vzhledem k mimořádným opatřením, které musí škola dodržovat, prosíme, aby se schůzky zúčastnil pouze jeden zákonný zástupce.

Podle nařízení MZCR a MŠMT není možné do budovy pustit osobu, která vykazuje respirační potíže nebo jiná onemocnění. Prosíme všechny rodiče o zodpovědný přístup.

Schůzka tento rok proběhne výjimečně bez přítomností dětí.

Děkujeme všem za pochopení a těšíme se na spolupráci.

(dne 29.5.)


Upozornění pro rodiče, kteří žádali o odklad PŠD

Písemné Rozhodnutí o odkladu je možné si vyzvednout v kanceláři školy ( 8,00 - 14,00h) nebo po telefonické či emailové dohodě v recepci školy (7,30 - 15,00h).

V případě, že žádáte zaslání poštou, informujte, prosím, vedení školy na emailu zs.balabenka@centrum.cz.

Děkujeme za spolupráci.

(dne 27.5.)


Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021

Prosíme všechny rodiče, pokud obdrží Rohodnutí o přijetí na jinou školu, aby nám toto sdělili na email zs.balabenka@centrum.cz. Děkujeme za spolupráci a pochopení.


INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci

rozhodnutí o přijetí žáka podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, bude zveřejněno na webu školy do 10.5.2020.


Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

aktuální situace vyžaduje zásadní změny obvyklého postupu při organizaci zápisů do 1. tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 9. Nelze v této situaci striktně dodržovat požadavky některých ustanovení obecně závazných právních předpisů, která se vztahují právě k zápisům do prvních tříd, aniž by došlo k závažnému ohrožení zdraví obyvatelstva.

Hlavní změny:

  1. Vůbec poprvé se zápisy uskuteční na dálku, tedy bez návštěvy dítěte a jeho zákonných zástupců ve škole.

  2. Na webu základní školy bude elektronický formulář, po jehož vyplnění dostanou rodiče e-mailem „Žádost o zápis do 1. třídy ZŠ“( vyplňuje se i pokud žádáte o odklad). Tuto žádost je potřeba vytisknout, celou vyplnit a předat jedním z doporučených způsobů škole)

  3. Pro zájemce o PŘÍPRAVNOU TŘÍDU - info v záložce Předškoláček.

Tuto vyplněnou žádost doručí žadatel základní škole pouze těmito způsoby:

  1. do datové schránky školy (ddfsiwa)

  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu info@zsbalabenka.cz

  3. poštou na adresu školy

  4. osobně v zalepené obálce podepsanou žádost vhodí do poštovní schránky školy, která je volně přístupná (nachází se u bočního vstupu do ZŠ po pravé straně dveří - viz info níže)

 

Osobní předání ve škole je pak s ohledem na karanténní opatření nežádoucí a nebude nikomu umožněno.

Základní škola po ukončení termínu pro přijetí žádostí (po 10.4.2020) provede ve spolupráci se zřizovatelem kontrolu osobních údajů a všech náležitostí potřebných k vydání rozhodnutí o přijetí do ZŠ. V případě, že se ukáže, že údaje uvedené v žádosti o přijetí do ZŠ, jsou neúplné nebo nepravdivé, bude ve smyslu právního řádu přerušeno přijímací řízení a žadatelé budou vyzváni k doplnění či ověření jimi uváděných skutečností.

 

Formulář pro vyplnění základních informací a získání žádosti o zápis do 1. třídy naleznete zde.

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zs-balabenka/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#


(formulář bude funkční pouze v průběhu zápisů ve dnech 1. – 10. 4. 2020)

 

Jak vyplnit přihlášku do 1. třídy ZŠ, kterou obdržíte po vyplnění foruláře pod odkazem výše?
vzor a vysvětlivky naleznete zde.

Další informace viz odkaz:

https://www.praha9.cz/o-praze-9/skolstvi/aktuality-ve-skolstvi/aktualni-informace-k-zapisu-do-1-trid-zs-zrizovanych-mc-praha-9-pro-rok-20202021


Informace k zápisu na naší škole

aktualizováno 2.4.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

Pokud se rozhodnete, že vyplněnou žádost vložíte osobně do schránky v naší škole, dodržujte, prosím, tato doporučení:

Schránka je uložena v chodbě u zadního vstupu do budovy. Je potřeba projít brankou (vlevo od hlavního vchodu) do dvora školy a vstoupit dveřmi do chodby (cesta je značena šipkami). Vpravo na zdi je umístěna označená schránka. Zde vhoďte obálku s vyplněnou žádostí, popř. i dalšími přílohami. Volte, prosím, menší formát obálky (A5,A6). Schránka bude přístupna v pracovní dny od 8,00 - 17,00h od 1. - 9. dubna 2020. Na Velký pátek 10. 4. bude budova školy uzavřena. Ten den je možné zasílat žádosti pouze elektronickou cestou.

 

Obálky budeme vybírat několikrát denně. Pokud během kontroly vyplněné žádosti objevíme nějaké nesrovnalosti, vyzveme Vás telefonicky k doplnění údajů. Pokud bude vše v pořádku, kontaktovat Vás nebudeme. 

Nejpozději do 30. dubna zveřejníme registrační čísla přijatých žáků. Reg.čísla najdete vždy na přihlášce a doporučujeme si jej zapsat či zapamatovat.

Pokud ředitel školy rozhodne o nepřijetí, obdrží zákonný zástupce tuto informaci písemně poštou na adresu uvedenou v žádosti.

Přijaty budou děti z naší spádové oblasti do naplnění kapacity školy( což nám umožňuje přijmout maximálně 87 prvňáčků).

Pokud se situace změní, plánujeme setkání s rodiči před koncem školního roku. Na této schůzce seznámíme rodiče s výsledky zápisu, pravděpodobným počtem přijatých dětí a dáme jim možnost si zvolit ve dvojicích jednoho spolužáka. Sestavování třídních kolektivů si vytváří paní učitelky na základě všech podkladů a skutečností ( záleží na počtech dívek, chlapců, cizinců, dětí po odkladu, dětí s poruchami chování, zdravotním omezením ap.). Stejně jako v loňském roce bychom rádi vytvořili třídu z oblasti U Elektry, která by po dokončení nové školy v případě zájmu  mohla přejít v rámci celého kolektivu.

Na červnové schůzce Vám také ukážeme budovu školy a součástí bude i beseda s vyučujícími v menších skupinkách, aby mohly být zodpovězeny Vaše dotazy před zahájením školního roku.

Pokud se této schůzky zúčastní i děti, připraví pro ně paní učitelky program tak, aby si vyzkoušely práci školáka přímo v lavicích třídy.

Žádost o odklad

Do obálky s vyplněnou žádostí, ve které uvedete, že žádáte o odklad  PŠD,  je potřeba vložit dvě doporučení (jedno z pedagogicko psychologické poradny  nebo speciálního pedagogického centra, druhé od lékaře či klinického psychologa).

Pokud nemáte možnost v současné situaci doporučení přiložit, budete vyzváni k doplnění, popřípadě bude správní řízení přerušeno.

Rozhodnutí o odkladu obdržíte až po odevzdání všech potřebných dokumentů. V případě, že vše bude doloženo v řádném termínu, bude seznam reg. čísel pro děti s odkladem zveřejněn do 30. 4. 2020. O odklad žádejte vždy na své spádové škole.


Změna spádové oblasti pro ZŠ Balabenka

Na základě schválené vyhlášky MHMP z roku 2019 jsou ze spádové oblasti pro naši školu vyjmuty tyto ulice:

Čerpadlová, Jana Přibíka, Kabešova, Klečákova, Kolmá, Na Harfě, Na výběžku, Pod Harfou, Poděbradská, Podkovářská, U Harfy, V Předním Hloubětíně

Děti, které mají bydliště v některé z těchto ulic, patří spádově na ZŠ Špitálská, Praha 9.

Aktuální seznam spádových ulic pro ZŠ Na Balabence:


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Správný předškolák    - zvládá sebeobsluhu ( oblékání, obouvání)

- umí se správně najíst příborem

- udržuje pořádek ve svých věcech

- zná svoji adresu, jména rodičů

- umí pracovat ve skupině v rámci kolektivních her

- ovládne své emocionální projevy

- podřídí se pokynům dospělých , protože chápe jejich nutnost

- umí vyjádřit své myšlenky ve větách a jednoduchých souvětích

a správně vyslovuje

- umí třídit věci podle určitého znaku

- správně drží tužku, napodobuje jednoduché tvary písma

- umí vyjmenovat číselnou řadu 1 – 5, pozná počet,

vztah více – méně

- procvičuje logickou i mechanickou paměť

- zvládá pravo-levou orientaci, pojmy před, za, mezi, nahoře, dole, uprostřed

- umí se soustředit na práci a odolat rušivým podnětům

- pozná základní barvy a geometrické tvary

- umí recitovat krátkou báseň nebo zazpívat píseň

- umí reálně vymalovat obrázek (použít správné barvy pro konkrétní věci na obrázku)


 Vážení rodiče, zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy, které se týkají nástupu Vašich dětí do první třídy