ZŠ a MŠ Na Balabence

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy!

Zápis

Seznam přijatých dětí: přijaté děti 23-24.pdf (99.74 kB)

 

V PONDĚLÍ DNE 29.5.2023 BUDOU ZVEŘEJNĚNY VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ NA BALABENCE. PRO ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ VAŠEHO DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ SI MŮŽETE PŘIJÍT V TENTO DEN OD 12,00 DO 15,00 HOD.

 

Zvláštní zápis pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině

Спеціальний облік дітей, яким надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні

Postup pro podání žádosti do MŠ (Порядок подачі яви в дитячий садок)

  1. elektronická registrace (електронна реєстрація) 5.6. od 8:00 – 16:00 hodin
    Místo elektronické registrace (Замість електронної реєстрації ) Radnice Praha 9, Sokolovská 14 (Муніципальна установа – ратуша, Вулиця Соколовська 14, Прага 9)
  2. Termín zápisu po elektronické registraci (Дата та час запису після електронної реєстрації) 15.6.2023 od 14:00 – 15:00 hodin
    Místo zápisu po elektronické registraci (Місце реєстрації після електронної реєстрації) Mateřská škola (дитячий садок)

Ostatní informace zde ((Інша інформація ТУТ): Oznameni-zapisu-UK-2023.pdf (240.47 kB)

 

INFORMACE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ PŘI ZŠ A MŠ NA BALABENCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Podání se uskuteční formou elektronické registrace do mateřské školy v termínu od 3. 4. do 23. 4. 2023 a následně vlastním zápisem prezenčně ve dnech 2. 5. od 15:00 do 18:00 a 3. 5. 2023 od 15:00 do 17:00.

Spádová oblast pro všechny MŠ MČ Prahy 9 je celé území MČ Praha 9.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Přednostně se přijímají děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 9    (Vysočany, Prosek, část Střížkova, část Libně, část Hrdlořez a část Hloubětína), v případě dětí cizinců s místem pobytu na území Městské části Praha 9. Způsob určení přijetí: Pořadí přijatých dětí se určuje dle data narození dítěte sestupně (od nejstaršího dítěte k nejmladšímu).

V případě volné kapacity se přijímají děti bez trvalého pobytu na území Městské části Praha 9. Způsob určení přijetí: Pořadí přijatých dětí se určuje dle data narození dítěte sestupně (od nejstaršího dítěte k nejmladšímu).

V případě shodného data narození na poslední volné místo pro naplnění kapacity MŠ bude uplatněna metoda losování pro zajištění spravedlnosti a transparentnosti. Losování proběhne za účasti ředitelky MŠ a zástupce zřizovatele MČ Praha 9 a o jeho termínu bude MŠ informovat s předstihem na webových stránkách dané MŠ.

Ředitelka mateřské školy rozhodne o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona pouze na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě na základě registrujícího lékaře (viz. § 34 odst. 6 školského zákona).

Děti se přijímají v sestupném pořadí dle svého věku, a to až do naplnění volné kapacity MŠ.

 

Povinnosti zákonných zástupců

Předložení evidenčního listu s vyjádřením ošetřujícího lékaře dítěte včetně potvrzení lékaře o zákonném očkování (dle §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). Bez tohoto potvrzení nemůže být dítě přijato. Tato povinnost neplatí pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj. děti, které k 31. 8. 2023 dovrší pěti let.

·Do evidenčního listu prosíme zapsat všechny informace o zdravotních potížích nebo jiných závažných skutečnostech dítěte, které by mohly omezovat jeho vzdělávání v MŠ.

·V případě nárokování podpůrného opatření je nutné při zápisu sdělit všechny skutečnosti, které mohou takový nárok zakládat.

Pro děti, které k 31. 8. 2023 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné. Povinnosti spádové mateřské školy plní ta MŠ, kam je dítě přijato. II. Doklady k přijímacímu řízení Rodiče (zákonní zástupci) se k zápisu dostaví 2. 5. nebo 3. 5. 2023 s těmito doklady:

· kompletně vyplněná Žádost;

· kompletně vyplněný Evidenční list, včetně vyjádření lékaře;

· originál - rodný list dítěte;

· občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost zákonného zástupce; Další případné doklady (pro ty, jichž se to týká):

· písemné vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) pro případný vznik nároku na podpůrná opatření u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

· písemné posudky (doporučení apod.) odborného poradenského pracoviště nebo lékaře, vztahující se ke skutečnostem, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí

· rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydané příslušnou základní školou

· v případě nepřítomnosti zákonného zástupce u zápisu je potřeba Žádost opatřit ověřeným podpisem zákonného zástupce

· oznámení o individuálním vzdělávání

 

Organizační pokyny

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce formou elektronické registrace v období od 3. 4 do 23.4. 2023 na adrese: https://zapisdoms-praha9.praha.eu/

·Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, může si formuláře pro zápis (žádost a evidenční list) vyzvednou v papírové podobě od 24.4. 2023 do 28.4.2023 v MŠ.

· Během zápisů bude zákonným zástupcům přiděleno REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE. Pod tímto číslem bude v souladu s ustanovení § 183 odst. 2 zákona 561/2004 SB. (Školský zákon) zveřejněna informace o přijatých dětech, a to na oficiálním webu MŠ a veřejně přístupné vývěsce MŠ. Seznam přijatých dětí (registračních čísel) se zveřejní na webových stránkách mateřských škol do 31. 5. 2023. V případě přijetí dítěte do MŠ se rozhodnutí o přijetí NEZASÍLÁ.

Poznámky, upozornění, doporučení

· Přítomnost dítěte u zápisu se nevyžaduje.

· Přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádostí, ale pouze níže uvedená kritéria.

· Žádost i evidenční list je nutno po registraci do elektronického systému vytisknout a doplnit chybějící potvrzení tak, aby ji uchazeč mohl přinést vyplněnou a potvrzenou lékařem k prezenčnímu zápisu do MŠ (tuto variantu doporučujeme).

· Další možnosti doručení: -doporučeně do MŠ prostřednictvím České pošty na adresu: ZŠ a MŠ NA BALABENCE, nám.Na Balabence 800, Praha 9 -doručit prostřednictvím datové schránky fyzické osoby (žadatele) do datové schránky ZŠ -zaslat e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis.

Upozornění:

V případě zaslání e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu musí být žádost i evidenční list do 5 kalendářních dnů potvrzeny přímo v MŠ, nebo doručením vlastnoručně podepsaného výtisku písemností do MŠ do 5 kalendářních dnů.

Důležitá upozornění:

Pokud zákonní zástupci podají přihlášku do více mateřských škol, mohou upřednostnit pouze JEDNU mateřskou školu. Pokud zákonní zástupci uvedou více než jednu preferenci, nebude brán zřetel na žádnou z nich a bude rozhodnuto dle kapacitních možností MŠ.

V souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů upozorňuji, na možnost účastníků řízení před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve věci přijímacího řízení svého dítěte, a to v prostorách MŠ, dne 11. 5. 2023, v době od 10 do 12 hodin. Tímto není dotčeno právo účastníka řízení dle § 38 výše citovaného zákona nahlížet do spisu.

Formuláře k tisku pro rodiče, kteří pro své dítě nevyužijí elektronickou předregistraci:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2023 2024s.pdf (181.56 kB)

Evidenční list 2023 2024s.pdf (145.81 kB)

 

 

 

Mateřská škola

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li v říjnu mnoho vos a sršáňů, přijde studená a dlouhá zima.

Pranostika na akt. den

Svatý František zahání lidi do chýšek.

3D prohlídka školy

Při "virtuální prohlídce školy" se můžete projít chodbami a učebnami, nebo si otevřít  konkrétní místa která vás zajímají jako tělocvična nebo školní jídelna.