ZŠ a MŠ Na Balabence

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy!

Zápis

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

 

A. Pro zákonné zástupce dětí, které dosáhnou věku tří let do 31.8. 2021

Zápisy se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021 ve všech MŠ Prahy zřízených MČ Praha 9. Přesnější informace zveřejníme na základě rozhodnutí MŠMT a momentální epidemiologické situaci na webových stránkách MŠ.

 

I. Povinnosti zákonných zástupců

 

· Povinnosti zákonných zástupců: předložit potvrzení lékaře včetně potvrzení o zákonném očkování. Bez těchto dokladů nemůže být dítě přijato. Tato povinnost neplatí pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

· Do evidenčního listu zapsat všechny informace o zdravotních potížích nebo jiných závažných skutečnostech dítěte.

· V případě nárokování podpůrného opatření je nutné při zápisu sdělit všechny skutečnosti, které mohou takový nárok zakládat.

B. Pouze pro zákonné zástupce dětí starších 5 let (povinné předškolní vzdělávání):

· Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

· Povinnosti spádové mateřské školy plní ta MŠ, kam je dítě přijato.

 

 

II. Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

· Přednostně se přijímají děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 9, v případě cizinců s místem pobytu zákonných zástupců na území Městské části Praha 9 (Vysočany, Prosek, část Střížkova, část Libně, část Hrdlořez a část Hloubětína).

Způsob určení přijetí: Pořadí přijatých dětí se určuje dle data narození dítěte sestupně (od nejstaršího k nejmladšímu).

· V případě volné kapacity se přijímají děti bez trvalého pobytu a bez trvalého pobytu alespoň jednoho z rodičů (zákonných zástupců) na území Městské části Praha 9. Způsob určení přijetí: Pořadí přijatých dětí se určuje dle data narození dítěte sestupně (od nejstaršího k nejmladšímu).

· V případě shodného data narození na poslední volné místo pro naplnění kapacity MŠ bude uplatněna metoda losování pro zajištění spravedlnosti a transparentnosti. Losování proběhne za účasti ředitele MŠ a zástupce zřizovatele MČ Praha 9.

· Ředitel mateřské školy rozhodne o přijetí dítěte (uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona) na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

 

 

III. Doklady pro přijetí:

Rodiče (zákonní zástupci) se k zápisu dostaví s těmito doklady:

· kompletně vyplněná Žádost;

· kompletně vyplněný Evidenční list, včetně Vyjádření lékaře;

· originál - rodný list dítěte;

· občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost zákonného zástupce;

 

· Další případné doklady (pro ty, jichž se to týká):

· písemné Vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) pro případný vznik nároku na podpůrná opatření u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami,

· písemné posudky (doporučení apod.) odborného poradenského pracoviště nebo lékaře, vztahující se ke skutečnostem, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí.

· Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydané příslušnou základní školou.

· V případě nepřítomnosti zákonného zástupce u zápisu je potřeba Žádost opatřit ověřeným podpisem zákonného zástupce.

· Oznámení o individuálním vzdělávání.

· Rozhodnutí soudu o výkonu rodičovských povinností a práv.

 

 

IV. Organizační pokyny

· Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce v mateřské škole v termínu a formou, které budou zveřejněné na webových stránkách mateřských škol a Městské části Praha 9.

· Přítomnost dítěte u zápisu se nevyžaduje.

· Během zápisů bude zákonným zástupcům přiděleno REGISTRAČNÍ ČÍSLO. Pod tímto číslem bude v souladu s ustanovení § 183 odst. 2 ŠZ zveřejněna informace o přijatých dětech, a to na oficiálním webu MŠ a veřejně přístupné vývěsce MŠ. Seznam přijatých dětí (registračních čísel) se zveřejní 31. 5. 2021. V případě přijetí dítěte do MŠ se rozhodnutí o přijetí NEZASÍLÁ

· Vydávání písemného rozhodnutí o přijetí i nepřijetí upřesníme kolem 20. 5. 2020 na webových stránkách MŠ.

 

V. Poznámky a upozornění

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádostí, ale pouze výše uvedená kritéria.

 

Žádost i evidenční list je nutno vyplnit předem – pracovníci mateřské školy nebudou z časových důvodů tyto dokumenty s rodiči (zákonnými zástupci) vyplňovat!

V případě, že se trvalý pobyt dítěte a rodičů (zákonných zástupců) liší, bude dožádána součinnost orgánů sociálně právní ochrany dítěte. Pokud by totiž dítě předškolního věku skutečně žilo dlouhodobě odloučeno od svých rodičů (zákonných zástupců), je nezbytné důkladně prověřit, není-li v důsledku takovéto situace vážně ohrožen jeho zdravý vývoj, nebo dokonce jeho bezpečnost a zdraví.

 

 

Důležité upozornění k vyznačení preference mateřské školy v žádosti o přijetí:

Upřednostnit lze pouze JEDNU mateřskou školu. Pokud zákonní zástupci uvedou více než jednu preferenci, nebude brán zřetel na žádnou.

 

 

 

Praha 25.2.2021                                                       Jméno a podpis ředitele: Mgr. M. Vítek – v.r.

 

evidenční list 21-22.pdf (198.61 kB)

Žádost_o_přijetí_dítěte_k_předškolnímu_vzdělávání_2021_2022s.pdf (180.37 kB)

Mateřská škola

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
1
24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jak prší v březnu, tak také v červnu.

Pranostika na akt. den

Zima, kterou Tomáš nese, dlouho s námi jeeeště třese.