ZŠ a MŠ Na Balabence

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy!

Zápis

 

Zveme všechny rodiče nově přijatých dětí na třídní schůzku dne 23.6. od 15,30 hod. do prostor naší mateřské školy.

 

VÝSEDKY ZÁPISU

Přijaté děti (85.44 kB)

Zpětvzetí žádosti (163.08 kB)

Nepřijaté děti 1 (298.92 kB)

Nepřijaté děti 2 (384.65 kB)

VÝSLEDKY ZÁPISU

Pro ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ do MŠ Na Balabence si můžete přijít (s registračním číslem) ve čtvrtek 27.5. 2021  od 12:00 hod. do 15:30 hod

Nevyzvednutá rozhodnutí budou doručena poštou.

PREZENČNÍ ZÁPIS

DO  NAŠÍ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  MŮŽETE   VYPLNĚNÉ  FORMULÁŘE  K ZÁPISU  NA  ŠKOLNÍ  ROK  2021/22   PŘINÉST   I  OSOBNĚ  A  TO  3.5.2021   A  4.5.2021   OD  15,00 HODDO  16,45  HOD. CHCEME   RODIČŮM  UMOŽNIT  KONZULTACI  A  ZODPOVĚDĚT   URČITÉ NEJASNOSTI  OHLEDNĚ  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  K  PŘEDŠKOLNÍMU   VZDĚLÁVÁNÍ  DO  NAŠÍ  ŠKOLKY.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA BALABENCE

Žádost je potřeba kompletně vyplnit a předat jedním z doporučených způsobů škole:

1. do datové schránky školy (ddfsiwa)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu ms.balabenka@centrum.cz

3. poštou na adresu školy (ZŠ a MŠ Na Balabence, náměstí Na Balabence 800/7, 190 00 Praha 9)

4. osobně v zalepené obálce podepsanou žádost vhodit do poštovní schránky školy.

 

Schránka je uložena v chodbě u zadního vstupu do budovy. Je potřeba projít brankou (vlevo od hlavního vchodu) do dvora školy a vstoupit dveřmi do chodby (cesta je značena šipkami). Vpravo na zdi je umístěna označená schránka. Zde vhoďte obálku s vyplněnou žádostí, popř. i dalšími přílohami. Volte, prosím, menší formát obálky (A5, A6).

Schránka bude přístupna v pracovní dny od 8,00 - 17,00h od 3. - 4. května 2021.

Zaslat přihlášky doporučujeme do 4.5.2021.

Osobní předání přihlášky ve škole je i s ohledem na mimořádná opatření možný, a to 3.5. a 4.5.2021 od 15,00 hod. do 16,45 hod. v prostorách mateřské školy.

 

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

 

A. Pro zákonné zástupce dětí, které dosáhnou věku tří let do 31.8. 2021

Zápisy se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021 ve všech MŠ Prahy zřízených MČ Praha 9. Přesnější informace zveřejníme na základě rozhodnutí MŠMT a momentální epidemiologické situaci na webových stránkách MŠ.

 

I. Povinnosti zákonných zástupců

 

· Povinnosti zákonných zástupců: předložit potvrzení lékaře včetně potvrzení o zákonném očkování. Bez těchto dokladů nemůže být dítě přijato. Tato povinnost neplatí pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

· Do evidenčního listu zapsat všechny informace o zdravotních potížích nebo jiných závažných skutečnostech dítěte.

· V případě nárokování podpůrného opatření je nutné při zápisu sdělit všechny skutečnosti, které mohou takový nárok zakládat.

B. Pouze pro zákonné zástupce dětí starších 5 let (povinné předškolní vzdělávání):

· Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

· Povinnosti spádové mateřské školy plní ta MŠ, kam je dítě přijato.

 

 

II. Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

· Přednostně se přijímají děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 9, v případě cizinců s místem pobytu zákonných zástupců na území Městské části Praha 9 (Vysočany, Prosek, část Střížkova, část Libně, část Hrdlořez a část Hloubětína).

Způsob určení přijetí: Pořadí přijatých dětí se určuje dle data narození dítěte sestupně (od nejstaršího k nejmladšímu).

· V případě volné kapacity se přijímají děti bez trvalého pobytu a bez trvalého pobytu alespoň jednoho z rodičů (zákonných zástupců) na území Městské části Praha 9. Způsob určení přijetí: Pořadí přijatých dětí se určuje dle data narození dítěte sestupně (od nejstaršího k nejmladšímu).

· V případě shodného data narození na poslední volné místo pro naplnění kapacity MŠ bude uplatněna metoda losování pro zajištění spravedlnosti a transparentnosti. Losování proběhne za účasti ředitele MŠ a zástupce zřizovatele MČ Praha 9.

· Ředitel mateřské školy rozhodne o přijetí dítěte (uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona) na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

 

 

III. Doklady pro přijetí:

Rodiče (zákonní zástupci) se k zápisu dostaví s těmito doklady:

· kompletně vyplněná Žádost;

· kompletně vyplněný Evidenční list, včetně Vyjádření lékaře;

· originál - rodný list dítěte;

· občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost zákonného zástupce;

 

· Další případné doklady (pro ty, jichž se to týká):

· písemné Vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) pro případný vznik nároku na podpůrná opatření u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami,

· písemné posudky (doporučení apod.) odborného poradenského pracoviště nebo lékaře, vztahující se ke skutečnostem, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí.

· Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydané příslušnou základní školou.

· V případě nepřítomnosti zákonného zástupce u zápisu je potřeba Žádost opatřit ověřeným podpisem zákonného zástupce.

· Oznámení o individuálním vzdělávání.

· Rozhodnutí soudu o výkonu rodičovských povinností a práv.

 

 

IV. Organizační pokyny

· Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce v mateřské škole v termínu a formou, které budou zveřejněné na webových stránkách mateřských škol a Městské části Praha 9.

· Přítomnost dítěte u zápisu se nevyžaduje.

· Během zápisů bude zákonným zástupcům přiděleno REGISTRAČNÍ ČÍSLO. Pod tímto číslem bude v souladu s ustanovení § 183 odst. 2 ŠZ zveřejněna informace o přijatých dětech, a to na oficiálním webu MŠ a veřejně přístupné vývěsce MŠ. Seznam přijatých dětí (registračních čísel) se zveřejní 31. 5. 2021. V případě přijetí dítěte do MŠ se rozhodnutí o přijetí NEZASÍLÁ

· Vydávání písemného rozhodnutí o přijetí i nepřijetí upřesníme kolem 20. 5. 2020 na webových stránkách MŠ.

 

V. Poznámky a upozornění

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádostí, ale pouze výše uvedená kritéria.

 

Žádost i evidenční list je nutno vyplnit předem – pracovníci mateřské školy nebudou z časových důvodů tyto dokumenty s rodiči (zákonnými zástupci) vyplňovat!

V případě, že se trvalý pobyt dítěte a rodičů (zákonných zástupců) liší, bude dožádána součinnost orgánů sociálně právní ochrany dítěte. Pokud by totiž dítě předškolního věku skutečně žilo dlouhodobě odloučeno od svých rodičů (zákonných zástupců), je nezbytné důkladně prověřit, není-li v důsledku takovéto situace vážně ohrožen jeho zdravý vývoj, nebo dokonce jeho bezpečnost a zdraví.

 

 

Důležité upozornění k vyznačení preference mateřské školy v žádosti o přijetí:

Upřednostnit lze pouze JEDNU mateřskou školu. Pokud zákonní zástupci uvedou více než jednu preferenci, nebude brán zřetel na žádnou.

 

 

 

Praha 25.2.2021                                                       Jméno a podpis ředitele: Mgr. M. Vítek – v.r.

 

evidenční list 21-22.pdf (198.61 kB)

Žádost_o_přijetí_dítěte_k_předškolnímu_vzdělávání_2021_2022s.pdf (180.37 kB)

Mateřská škola

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.

Pranostika na akt. den

Ono pole dobře rodí, po kterém hospodář na podzim často chodí.

3D prohlídka školy

Při "virtuální prohlídce školy" se můžete projít chodbami a učebnami, nebo si otevřít  konkrétní místa která vás zajímají jako tělocvična nebo školní jídelna.