ZŠ a MŠ Na Balabence

Co dělat když

Tuto stránku jsme založili na přání rodičů

Většinu věcí zde uvedených sděluje třídní učitel na schůzkách, třídnických hodinách či během konzultací.

Příspěvky budou aktualizovány a doplňovány dle potřeby v průběhu školního roku.

1) Co dělat, když žák ztratí ve škole klíče

V takovém případě je nutné informovat třídní učitelku. Ta zjistí, zda klíče někdo nenašel a neodnesl do kanceláře školy nebo školní jídelny.

2) Co dělat, když žák ztratil klíč od šatní skříňky

Informujte třídní učitelku.  Ta požádá hospodářku školy o vydání duplikátu klíče k šatní skřínce ( vyřizuje  se hromadně 1x týdně – zakázka v zámečnictví), žák zaplatí 44 Kč za náhradní klíč a po dobu, než ho obdrží,  má svoje věci uloženy buď ve třídě nebo po dohodě ve skřínce spolužáka.

3) Co dělat, když žák zapomene klíče od skřínky doma

V tomto případě požádá žák paní recepční  o otevření a uzamčení skřínky, musí sdělit číslo skříňky.

4) Co dělat, když žák zapomene čip k odběru oběda

V tomto případě žák před vydáním oběda navštíví kancelář vedoucí školní jídelny. V případě, že je oběd zaplacený, dostane potvrzení k vydání oběda nebo bude požádán, aby se zapsal do seznamu přímo při výdeji .

5) Co dělat, když žák nemá zaplacené obědy

Oběd lze vydat pouze pokud byla platba uhrazena.  Ve výjimečných případech může dítě dostat polévku.

6) Co dělat, když žák ztratí učebnici nebo jinou školní pomůcku

Rodič informuje třídního učitele a zajistí zakoupení nové učebnice (pomůcky).

7) Co dělat, když žák neúmyslně poškodí školní majetek.

Takovou situaci řeší třídní učitel ve spolupráci s rodiči a vedením školy.

8) Úraz ve škole během výuky či ve školní družině

Žák musí úraz neprodleně oznámit pedagogovi, který vykonává dohled. Učitel informuje rodiče a dohodne s nimi převzetí žáka. V případě ošetření u lékaře a na základě lékařské zprávy škola předává událost smluvní pojišťovně. Tyto věci řeší s rodiči hospodářka školy.

9) Zajištění školních potřeb a pomůcek

Na naší škole se učebnice vydávají během prvního týdne v září. Seznam pomůcek a sešitů pro jednotlivé ročníky je uveden na stránkách v záložce ŠKOLNÍ POMŮCKY. Úplný seznam pak doplní učitel během září dle svých požadavků.

10) Co dělat, když se žák nemůže zúčastnit výletu, projektového dne či dalších akcí

Pro tyto žáky je vždy připravena tz. sběrná třída, kde plní pod dohledem pedagoga třídním učitelem zadané úkoly.

11) Výuka plavání  -  nepřítomnost

Výuka plavání probíhá pro 2. ročníky vždy ve II. pololetí, pro 3. ročníky v I. pololetí školního roku. Pro žáky je povinná. V případě zdravotní indispozice je žák po dobu nepřítomnosti své třídy pod dohledem pedagoga v tz. sběrné třídě, kde plní zadané úkoly. Do této třídy je předán  p. recepční i v případě pozdního příchodu ( během výuky plavání).

12) Vyzvednutí úkolů v době nemoci

V době delší nepřítomnosti žáka si rodič dohodne s třídním učitelem předání domácích úkolů, aby žák po návratu do školy mohl lépe navázat na probírané učivo. Připravené materiály si lze vyzvednout v recepci školy od 7,30 – 16.00h. Osobní kontakt s učitelem je možný pouze po předchozí domluvě v čase, kdy pedagog nedrží dohled nad žáky, nevede výuku ani neplní další pedagogické povinnosti spojené s hlídáním žáků.

13) Co dělat, když se žák během roku nebo o prázdninách přistěhuje do Prahy

Z důvodu téměř plné kapacity přijímáme pouze žáky, kteří mají adresu v naší spádové oblasti. K přijetí je nutné si telefonicky dohodnout schůzku s ředitelem školy. Na schůzku je potřeba donést následující doklady:

  • Potvrzení o trvalém bydlišti ( ev. nájemní smlouvu)
  • Vysvědčení z poslední navštěvovanbé školy ( ev. ŽK)
  • Rodný list dítěte
  • OP zákonného zástupce
  • Popřípadě další potřebné dokumenty

U dětí cizinců je potřeba dodat povolení k pobytu, pas a předložit kartičku zdravotní pojišťovny. Dokumenty z ciziny musí být v českém ověřeném překladu.

Zákonný zástupce vyplní žádost o přestup na jehož základě bude vydáno Rozhodnutí o přestupu. Toto rozhodnutí škola zasílá na původní ZŠ, zároveň si tím vyžádá dokumentaci žáka.

Upozorňujeme, že k přestupu je potřeba, aby žádost podepsali oba zákonní zástupci.

14) Co dělat, když se žák stěhuje mimo spádovou oblast a potřebuje přestoupit na jinou ZŠ

Zákonný zástupce upozorní třídního učitele na tuto skutečnost a v co nejkratší době (max do  tří dnů) přihlásí žáka na novou ZŠ. Ta si na základě Rozhodnutí o přestupu vyžádá z naší školy dokumentaci žáka v souladu se školským zákonem. Před ukončením docházky na naší škole je potřeba odevzdat učebnice, zapůjčené knihy,  ŽK, klíč od skříňky ( vratná záloha), čip z jídelny a další věci dle pokynů pedagoga.

15) Co dělat, když má žák vši

Žádáme rodiče, aby provedli kontrolu u svých dětí a v případě zjištění zajistili léčbu, tj. odvšivení.
Pedikulóza je infekční nemoc, dítě musí po tuto dobu zůstat v domácím léčení.
Dle znění § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je rodič povinen pečovat o zdraví dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší a zabránit šíření nákazy.

16) Co dělat když žák ztratí kartičku na mléko

rodiče nebo žák mohou informovat třídního učitele nebo kontaktovat přímo p. uč. Ing. Pavlínu Hla Shwe pavlina.hla.shwe@zsbalabenka.cz

 

Další informace (včetně doporučení MŠMT)

Sdělění MŠMT:

Metodický pokyn:

Základní škola

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Suchý květen - suchý rok.

3D prohlídka školy

Při "virtuální prohlídce školy" se můžete projít chodbami a učebnami, nebo si otevřít  konkrétní místa která vás zajímají jako tělocvična nebo školní jídelna.