ZŠ a MŠ Na Balabence

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy!

Informace k SŠ

Informace k přijímacímu řízení na střední školy (vč.víceletých gymnázií)    

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Podání přihlášky na střední školu ve školním roce 2023/2024

(bude aktualizováno po schválení chystaných změn týkajících se JPZ)

Na všechny typy škol a do všech forem vzdělávání mohou uchazeči podat v prvním kole přijímacího řízení nejvýše dvě přihlášky ke studiu na střední školu. Uchazeč se může přihlásit do jakékoli střední školy v České republice, tzn. i mimo region, ve kterém bydlí.

Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

V případě uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou předává údaje z přihlášky škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) do 10 dnů

Tiskopisy přihlášek

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

Žáci základních škol je mohou po dohodě obdržet od výchovného poradce (jako v minulosti) nebo si je opatří sami. K vyplnění a podání není povinný originál formuláře ani jeho barevné rozlišení, proto si jej mohou zájemci stáhnout např. z webové stránky MŠMT, zakoupit v prodejnách SEVT a knihkupectvích s odbornou literaturou nebo získat přímo ve střední škole.

Doporučení:

Před podáním přihlášky by se měl každý uchazeč ujistit, zda nedošlo k dodatečným změnám (např. neotevření zvoleného oboru). Informace získá na školním webu nebo přímo ve škole.

Termíny pro podání přihlášek ke studiu

Prokazatelným způsobem doručí uchazeč přihlášku s požadovanými doklady řediteli střední školy.

Termíny pro podání přihlášky jsou platné pro všechny typy škol

pro první kolo přijímacích zkoušek

do 30.listopadu  pro

 • pro obory s talentovou zkouškou
 • 4letý obor Gymnázium se sportovní přípravou

do 1.března             

 • ostatní SŠ pro denní formu vzdělávání (včetně víceletých gymnázií)

Organizace přijímacího řízení

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen „jednotná zkouška“)

Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, a to v termínu, který stanoví ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku a který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí, nebo ve škole uvedené uchazečem podle § 62 odst. 7 věty druhé. Termíny konání jednotné zkoušky se stanoví odlišně jednak pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia, jednak pro ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou a jejich formy vzdělávání.

Pokud ředitel školy rozhodl o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku k jejímu konání nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 šk. zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. Ředitel školy stanoví způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců

Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení

a) jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění,

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení

a) školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny konání zkoušky,

b) jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro přijímání ke vzdělávání v různých zaměřeních školního vzdělávacího programu.

Výše uvedené skutečnosti ředitel střední školy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup:

 • pro obory umělecké a s talentovou zkouškou nejpozději do 30. října,
 • pro 1.kolo přijímacího řízení pro ostatní obory nejpozději do 31. ledna.
 • pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

Pozvánka k přijímací zkoušce v prvním kole

Pozvánku s pokyny a dalšími požadavky obdrží uchazeč nejpozději 14 dní před jejím konáním.

Termíny přijímacích zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2023/2024.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 • 2. termín: středa 17.dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky podle § 60b odst. 1 a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.(Není-li možné oznámení o nepřijetí doručit, ukládá se u provozovatele poštovních služeb na dobu 5 dnů, poté je považováno za doručené.)

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí řediteli příslušné SŠ.

Zápis ke studiu – podání zápisového lístku

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Zápis ke studiu platí pouze pro denní formu vzdělávání. Přijatý uchazeč do denního studia je povinen svůjzájem potvrdit odevzdáním vyplněného zápisového lístku řediteli dané školy. Musí tak učinit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uspěje na dvou školách, má právo si vybrat jednu z nich a do té podá zápisový lístek. Pokud se uchazeč touto formou ke studiu nezapíše, vzdává se svého práva stát se žákem dané školy

Zapsaný uchazeč již nemůže změnit své rozhodnutí. Výjimkou je skutečnost, že byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

Jeden tiskopis zápisového lístku obdrží uchazeč resp. osobně vyzvedne jeho zákonný zástupce proti podpisu v základní škole v době podání přihlášky ( pro obory s talentovou zkouškou do 30.listopadu, ostatní do 15.března ). Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec, dřívější absolvent – starší uchazeč) a je přijat k dennímu studiu, získá lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí. Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné požádat o vydání duplikátu instituci, od které žadatel obdržel originál.

Nepřijetí ke studiu

Žáci, kteří neuspějí v přijímacím řízení do nižšího stupně víceletých gymnázií, budou pokračovat ve vzdělávání v původní základní škole.

Přijetí / nepřijetí do oborů s talentovou zkouškou a do konzervatoří

Žák, který nebude přijat do oboru s talentovou zkouškou, obdrží písemné rozhodnutí nejpozději do 20. ledna (resp. 20.2.) a má právo účastnit se přijímacího řízení na středních školách jiného typu.

Pokud uchazeč u talentové zkoušky uspěje, pokračuje v přijímacím řízení a konečné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu obdrží nejpozději do 15. února (G se sportovní přípravou do 30.4.), uchazeči do oborů s talentovou zkouškou v konzervatoři do 10. února. Nepřijatý uchazeč má právo znovu podat v předepsaném termínu přihlášku na alternativní školu jiného neuměleckého zaměření.

Druhé a další kola přijímacího řízení

Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole, s výjimkou povinnosti stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky.

V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit výsledky jednotné zkoušky; současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.

 Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky.

Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Na druhé a další kola je nutné podat znovu přihlášku řediteli střední školy, včetně lékařského posudku (je-li SŠ vyžadován) a dalších dokumentů, přičemž počet přihlášek již není omezen.

Doporučení: Webové stránky krajských úřadů s přehledy o volných místech na školách se budou plnit průběžně tak, jak budou školy vyhodnocovat výsledky prvního a dalších kol přijímacího řízení. Proto by měl uchazeč tyto stránky sledovat opakovaně od zjištění, že nebyl přijat k vybranému studiu.

Přesnější informace ve vyhlášce č. 353/2016.

Základní škola

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

Pranostika na akt. den

V prosinci zimy není, později přijíti nelení.

3D prohlídka školy

Při "virtuální prohlídce školy" se můžete projít chodbami a učebnami, nebo si otevřít  konkrétní místa která vás zajímají jako tělocvična nebo školní jídelna.