ZŠ a MŠ Na Balabence

Vnitřní řád

1.Provozní doba školní družiny

Ranní: 6:30 – 7:40 hod. (V provozu pouze v hlavní budově školy)

Při příchodu do ŠD zvoňte na zvonek u hlavního vchodu a vyčkejte příchodu vychovatelky. Po 7 hod. vpouští žáky do školní družiny p. školník.

Odpolední: 11:40 –17:00 hod.

Při vyzvedávání dítěte ze ŠD zazvoňte na zvonek a sdělte p. vychovatelce jméno, třídu žáka a vyčkejte na jeho příchod v hale hlavního vchodu školy.

2.Užívání místností

Školní družina využívá pro své činnosti vlastní prostory: 2 třídy v přízemí školy u sborovny, 5 tříd v 1. patře budovy a 2 třídy v nové budově školy se samostatným vchodem ze školního hříště. Pro činnosti ŠD jsou využívány další prostory: školní knihovna, školní hřiště.

3.Způsob přihlašování a odhlašování žáků

Rodiče přihlašují žáka do školní družiny písemně na celý školní rok, odevzdáním pečlivě vyplněného zápisního lístku vychovatelce. Během šk. roku nelze žáka odhlašovat za ŠD, pouze z vážných důvodů zdravotních nebo sociálních. Při mimořádném odhlašování dítěte ze ŠD během šk. roku je nutné napsat žádost vedoucí vychovatelce a uvést vážný důvod ukončení docházky do ŠD. Žádost bude posuzována individuálně. Při kladném vyřízení žádosti, bude dítě odhlášeno od 1. dne následujícího měsíce. Do družiny jsou přednostně zařazováni děti z předškolních tříd a žáci 1. - 3. tříd. Na písemnou žádost vedení školy je možno přijmout i žáky 4. tříd, popřípadě 5. tříd ZŠ. Tuto žádost je nutné předat vychovatelce na konci 3. (popř. 4) ročníku. Rodiče těchto dětí budou vyrozuměni o přijetí nebo nepřijetí (dle kapacity ŠD) na konci prvního školního týdne. 

Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka za ŠD, pokud tento žák soustavně nebo závažným projevem chování porušuje řád školní družiny, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních.

4.Poplatek za provoz školní družiny

Měsíční poplatek za ŠD činí 500,- Kč. Vybírá se v hotovosti či bezhotovostně na účet školy 1x za tři až čtyři měsíce. O konkrétním datu výběru poplatku budou rodiče informováni vychovatelkou ŠD a na webových stránkách školy.

5.Podmínky docházky do školní družiny

Ze ŠD odchází žák v době uvedené rodiči na zápisním lístku. V případě jiného odchodu musí poslat sdělení, které obsahuje datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. Preferuje se zpráva přes systém Bakaláři. Pokud není v zápisním lístku povolen odchod samostatně, musí dítě převzít zákonní zástupci nebo osoba jimi na zápisním lístku pověřena.

ŽÁKA NELZE UVOLŇOVAT ZE ŠD TELEFONICKOU FORMOU!!

6. Režim školní družiny

 • 11:40- 12:30: hygiena, oběd
 • 12:30- 13:45: odpočinkové, pracovně technické, společenskovědní, esteticko-výchovné činnosti
 • 13: 45- 15:00: vycházky zaměřené na činnosti přírodovědně-poznávací, sportovní a rekreační (děti nelze ze ŠD vyzvedávat)
 • 15:00- 15:15: hygiena, svačina
 • 15:15- 15:45: příprava na vyučování formou smyslových a didaktických her
 • 15:45- 17:00: individuální společenské hry, stolní a kolektivní hry

7. Zájmové útvary v ŠD

Děti si mohou samy vybrat v jednom dni v týdnu zájmovou činnost a realizovat ji s vychovatelkou v oddělení. Půjde o aktivity: pracovně technické činnosti, sportovní a pohybové hry a literární činnosti (práce s knihou)

8. Vyzvedávání dětí ze ŠD

Děti z předškolních tříd:

 • po obědě 12:30-13:45 hod.
 • po odpolední činnosti 15-17:00 hod.

Žáci z 1. – 3. tříd:

 • po obědě dle rozvrhu jednotlivých tříd 12:45 - 13:45 hod.
 • po odpolední činnosti 15:00- 17:00hod.

Ve výjimečných případech může být žák po písemné domluvě s vychovatelkou uvolněn i mimo tuto dobu. Pokud dítě nebude vyzvednuto ze ŠD do 17:00 hodin, vychovatelka telefonicky kontaktuje rodiče a čeká, dokud si dítě nevyzvednou. Nepodaří-li se jí to - krajním řešením vychovatele je odvést dítě na policii. Po 17,00 hod. není ŠD v provozu, při pozdním vyzvednutí se vybírá zvláštní poplatek 50 Kč, a to za každou započatou půlhodinu. Žáka mohou vyzvedávat ze ŠD jeho zákonní zástupci a osoby zapsané v zápisním lístku.

9. Pitný režim ŠD

Pitný režim ve ŠD je zajištěn podáváním nápojů pří obědě ve školní jídelně, dále si děti nosí pití z domova nebo si mohou koupit odpoledne v nápojovém automatu.

10. Práva a povinnosti žáků

Řád ŠD navazuje ve svých ustanoveních na řád školy. Kromě povinností daných školním řádem platí v ŠD další nařízení:

Práva žáků

Žáci mají právo:

 • aktivně se zúčastnit práce v ŠD, podle svých rozumových a fyzických schopností
 • užívat prostory a zařízení ŠD,
 • jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení a chování, na speciální péči v rámci možností ŠD,
 • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,
 • na svobodu výběru kamarádů,
 • na volný čas a přiměřený odpočinek,
 • jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy (např. vyčleňování z kolektivu, podezření na šikanu), požádat o pomoc vychovatelku ŠD.

Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost:

 • pohybovat se mimo prostory ŠD pouze se souhlasem vychovatelky,
 • dodržovat nařízení a pokyny vychovatelů,
 • dbát pravidel bezpečnosti v prostorách ŠD,
 • šetřit majetek školní, svůj i kamarádův-případné škody (hry, hračky a zařízení ŠD), které žák prokazatelně poškodil, jsou zákonní zástupci povinni zaplatit nebo po domluvě s vychovatelkou nahradit,
 • chovat se slušně a zdvořile ke všem zaměstnancům a spolužákům,
 • při návštěvě tělocvičen a dalších učeben dodržovat stanovený režim odborných učeben,
 • neopouštět svévolně školní družinu,
 • na vycházkách respektovat pravidla bezpečnosti,
 • nepoužívat ani nesahat na nebezpečné předměty, nehladit zvířata,
 • dodržovat zákaz nošení nebezpečných předmětů do ŠD,
 • včas nahlásit vychovateli aktuální zdravotní stav, také alergie,
 • ve školní jídelně dodržovat režim školní jídelny a slušně stolovat.

11.Práva a povinnosti zákonných zástupců

Práva zákonných zástupců žáků

 • být informováni o režimu ŠD,
 • být seznámeni s Vnitřním řádem ŠD
 • být dostatečně dopředu a prokazatelným způsobem informován o zhoršeném chovaní žáka v ŠD, popř. o jeho vyloučení,
 • být včas informován o zhoršeném zdravotním stavu žáka v ŠD

Povinnosti zákonných zástupců žáka

Zákonní zástupci mají povinnost:

 • informovat vychovatele o zdravotním stavu žáka nebo o jeho změně,
 • informovat vychovatele o změně telef. čísla domů a do zaměstnání,
 • respektovat ustanovení řádu ŠD a pokyny vychovatelek vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a vnitřním řádem ŠD,
 • uhradit poplatek za školní družinu (v daném termínu) v souladu se směrnicí ředitele školy,
 • vstupovat do všech budov školy pouze po předchozí domluvě s vychovatelkou, toto nařízení platí i pro budovu, kde sídlí přípravné třídy

12. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
 • volit a být voleni do školské rady,
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 • chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
 • chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
 • poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

13. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v ŠD

Všichni žáci musí být seznámeni s obsahem Vnitřního řádu ŠD, bezpečnostními předpisy a provozními řády všech prostor a zařízení, které jsou pro činnosti ŠD používány (včetně žáků, kteří v době poučení nebyli v ŠD přítomni). Za bezpečnost žáků v ŠD odpovídají pedagogičtí pracovníci družiny, a to od příchodu až po jeho odchod z družiny. Za dítě, které se nedostaví do ranní ŠD, v této době vychovatelka nezodpovídá. Pedagogičtí pracovníci ŠD budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím a využíváním. Budou dbát na to, aby nepřišli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Budou žáka chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že je dítě týráno, krutě trestáno nebo je s ním špatně zacházeno, spojí se s orgány na pomoc dítěti.

14. Kontakt s rodiči

O činnostech a chování žáků jsou rodiče informováni na třídních schůzkách ZŠ. Náhlé změny, řešení výchovných problémů žáka je možno denně konzultovat osobně s vychovatelkou ŠD nebo si domluvit schůzku. Vnitřní řád je k nahlédnutí ve školní družině, v hale u hlavního vchodu školy a na internetových stránkách.

 

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ JE K NAHLÉDNUTÍ V KAŽDÉM ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY.

Platnost od 4. 9. 2023

Družina a kroužky

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Suchý květen - suchý rok.

3D prohlídka školy

Při "virtuální prohlídce školy" se můžete projít chodbami a učebnami, nebo si otevřít  konkrétní místa která vás zajímají jako tělocvična nebo školní jídelna.