ZŠ a MŠ Na Balabence

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy!

Vnitřní řád

1.Provozní doba školní družiny

Ranní: 6:30 – 7:40 hod. (V provozu pouze v hlavní budově školy)

Při příchodu do ŠD zvoňte na zvonek u hlavního vchodu a vyčkejte příchodu vychovatelky. Po 7 hod. vpouští žáky do školní družiny p. školník.

Odpolední: 11:40 –17:00 hod.

Při vyzvedávání dítěte ze ŠD zazvoňte na zvonek a sdělte p. vychovatelce jméno, třídu žáka a vyčkejte na jeho příchod v hale hlavního vchodu školy.

2.Užívání místností

Školní družina využívá pro své činnosti vlastní prostory: 2 třídy v přízemí školy u sborovny, 5 tříd v 1. patře budovy a 2 třídy v nové budově školy se samostatným vchodem ze školního hříště. Pro činnosti ŠD jsou využívány další prostory: školní knihovna, školní hřiště.

3.Způsob přihlašování a odhlašování žáků

Rodiče přihlašují žáka do školní družiny písemně na celý školní rok, odevzdáním pečlivě vyplněného zápisního lístku vychovatelce. Během šk. roku nelze žáka odhlašovat za ŠD, pouze z vážných důvodů zdravotních nebo sociálních. Při mimořádném odhlašování dítěte ze ŠD během šk. roku je nutné napsat žádost vedoucí vychovatelce a uvést vážný důvod ukončení docházky do ŠD. Žádost bude posuzována individuálně. Při kladném vyřízení žádosti, bude dítě odhlášeno od 1. dne následujícího měsíce. Do družiny jsou přednostně zařazováni děti z předškolních tříd a žáci 1. - 3. tříd. Na písemnou žádost vedení školy je možno přijmout i žáky 4. tříd, popřípadě 5. tříd ZŠ. Tuto žádost je nutné předat vychovatelce na konci 3. (popř. 4) ročníku. Rodiče těchto dětí budou vyrozuměni o přijetí nebo nepřijetí (dle kapacity ŠD) na konci prvního školního týdne. 

Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka za ŠD, pokud tento žák soustavně nebo závažným projevem chování porušuje řád školní družiny, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních.

4.Poplatek za provoz školní družiny

Měsíční poplatek za ŠD činí 500,- Kč. Vybírá se v hotovosti či bezhotovostně na účet školy 1x za tři až čtyři měsíce. O konkrétním datu výběru poplatku budou rodiče informováni vychovatelkou ŠD a na webových stránkách školy.

5.Podmínky docházky do školní družiny

Ze ŠD odchází žák v době uvedené rodiči na zápisním lístku. V případě jiného odchodu musí poslat sdělení, které obsahuje datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. Preferuje se zpráva přes systém Bakaláři. Pokud není v zápisním lístku povolen odchod samostatně, musí dítě převzít zákonní zástupci nebo osoba jimi na zápisním lístku pověřena.

ŽÁKA NELZE UVOLŇOVAT ZE ŠD TELEFONICKOU FORMOU!!

6. Režim školní družiny

 • 11:40- 12:30: hygiena, oběd
 • 12:30- 13:45: odpočinkové, pracovně technické, společenskovědní, esteticko-výchovné činnosti
 • 13: 45- 15:00: vycházky zaměřené na činnosti přírodovědně-poznávací, sportovní a rekreační (děti nelze ze ŠD vyzvedávat)
 • 15:00- 15:15: hygiena, svačina
 • 15:15- 15:45: příprava na vyučování formou smyslových a didaktických her
 • 15:45- 17:00: individuální společenské hry, stolní a kolektivní hry

7. Zájmové útvary v ŠD

Děti si mohou samy vybrat v jednom dni v týdnu zájmovou činnost a realizovat ji s vychovatelkou v oddělení. Půjde o aktivity: pracovně technické činnosti, sportovní a pohybové hry a literární činnosti (práce s knihou)

8. Vyzvedávání dětí ze ŠD

Děti z předškolních tříd:

 • po obědě 12:30-13:45 hod.
 • po odpolední činnosti 15-17:00 hod.

Žáci z 1. – 3. tříd:

 • po obědě dle rozvrhu jednotlivých tříd 12:45 - 13:45 hod.
 • po odpolední činnosti 15:00- 17:00hod.

Ve výjimečných případech může být žák po písemné domluvě s vychovatelkou uvolněn i mimo tuto dobu. Pokud dítě nebude vyzvednuto ze ŠD do 17:00 hodin, vychovatelka telefonicky kontaktuje rodiče a čeká, dokud si dítě nevyzvednou. Nepodaří-li se jí to - krajním řešením vychovatele je odvést dítě na policii. Po 17,00 hod. není ŠD v provozu, při pozdním vyzvednutí se vybírá zvláštní poplatek 50 Kč, a to za každou započatou půlhodinu. Žáka mohou vyzvedávat ze ŠD jeho zákonní zástupci a osoby zapsané v zápisním lístku.

9. Pitný režim ŠD

Pitný režim ve ŠD je zajištěn podáváním nápojů pří obědě ve školní jídelně, dále si děti nosí pití z domova nebo si mohou koupit odpoledne v nápojovém automatu.

10. Práva a povinnosti žáků

Řád ŠD navazuje ve svých ustanoveních na řád školy. Kromě povinností daných školním řádem platí v ŠD další nařízení:

Práva žáků

Žáci mají právo:

 • aktivně se zúčastnit práce v ŠD, podle svých rozumových a fyzických schopností
 • užívat prostory a zařízení ŠD,
 • jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení a chování, na speciální péči v rámci možností ŠD,
 • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,
 • na svobodu výběru kamarádů,
 • na volný čas a přiměřený odpočinek,
 • jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy (např. vyčleňování z kolektivu, podezření na šikanu), požádat o pomoc vychovatelku ŠD.

Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost:

 • pohybovat se mimo prostory ŠD pouze se souhlasem vychovatelky,
 • dodržovat nařízení a pokyny vychovatelů,
 • dbát pravidel bezpečnosti v prostorách ŠD,
 • šetřit majetek školní, svůj i kamarádův-případné škody (hry, hračky a zařízení ŠD), které žák prokazatelně poškodil, jsou zákonní zástupci povinni zaplatit nebo po domluvě s vychovatelkou nahradit,
 • chovat se slušně a zdvořile ke všem zaměstnancům a spolužákům,
 • při návštěvě tělocvičen a dalších učeben dodržovat stanovený režim odborných učeben,
 • neopouštět svévolně školní družinu,
 • na vycházkách respektovat pravidla bezpečnosti,
 • nepoužívat ani nesahat na nebezpečné předměty, nehladit zvířata,
 • dodržovat zákaz nošení nebezpečných předmětů do ŠD,
 • včas nahlásit vychovateli aktuální zdravotní stav, také alergie,
 • ve školní jídelně dodržovat režim školní jídelny a slušně stolovat.

11.Práva a povinnosti zákonných zástupců

Práva zákonných zástupců žáků

 • být informováni o režimu ŠD,
 • být seznámeni s Vnitřním řádem ŠD
 • být dostatečně dopředu a prokazatelným způsobem informován o zhoršeném chovaní žáka v ŠD, popř. o jeho vyloučení,
 • být včas informován o zhoršeném zdravotním stavu žáka v ŠD

Povinnosti zákonných zástupců žáka

Zákonní zástupci mají povinnost:

 • informovat vychovatele o zdravotním stavu žáka nebo o jeho změně,
 • informovat vychovatele o změně telef. čísla domů a do zaměstnání,
 • respektovat ustanovení řádu ŠD a pokyny vychovatelek vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a vnitřním řádem ŠD,
 • uhradit poplatek za školní družinu (v daném termínu) v souladu se směrnicí ředitele školy,
 • vstupovat do všech budov školy pouze po předchozí domluvě s vychovatelkou, toto nařízení platí i pro budovu, kde sídlí přípravné třídy

12. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
 • volit a být voleni do školské rady,
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 • chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
 • chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
 • poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

13. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v ŠD

Všichni žáci musí být seznámeni s obsahem Vnitřního řádu ŠD, bezpečnostními předpisy a provozními řády všech prostor a zařízení, které jsou pro činnosti ŠD používány (včetně žáků, kteří v době poučení nebyli v ŠD přítomni). Za bezpečnost žáků v ŠD odpovídají pedagogičtí pracovníci družiny, a to od příchodu až po jeho odchod z družiny. Za dítě, které se nedostaví do ranní ŠD, v této době vychovatelka nezodpovídá. Pedagogičtí pracovníci ŠD budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím a využíváním. Budou dbát na to, aby nepřišli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Budou žáka chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že je dítě týráno, krutě trestáno nebo je s ním špatně zacházeno, spojí se s orgány na pomoc dítěti.

14. Kontakt s rodiči

O činnostech a chování žáků jsou rodiče informováni na třídních schůzkách ZŠ. Náhlé změny, řešení výchovných problémů žáka je možno denně konzultovat osobně s vychovatelkou ŠD nebo si domluvit schůzku. Vnitřní řád je k nahlédnutí ve školní družině, v hale u hlavního vchodu školy a na internetových stránkách.

 

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ JE K NAHLÉDNUTÍ V KAŽDÉM ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY.

Platnost od 4. 9. 2023

Družina a kroužky

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Září víno vaří, říjen víno pijem.

Pranostika na akt. den

Svatý František zahání lidi do chýšek.

3D prohlídka školy

Při "virtuální prohlídce školy" se můžete projít chodbami a učebnami, nebo si otevřít  konkrétní místa která vás zajímají jako tělocvična nebo školní jídelna.